Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Znalosti sester o dietním a pitném režimu u hemodialyzovaných pacientů
Thesis title in Czech: Znalosti sester o dietním a pitném režimu u hemodialyzovaných pacientů
Thesis title in English: Knowledge of nurses about dietary and drinking regime for haemodialysis patients
Key words: Hemodialýza, dietní a pitný režim, sestra, edukace, pacient, znalosti
English key words: hemodialysis, dietary and drinking regime, nurse, education, knowledge
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Renata Hakenová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.04.2016
Date of assignment: 25.04.2016
Date and time of defence: 04.09.2018 00:00
Date of electronic submission:28.06.2018
Date of proceeded defence: 04.09.2018
Course: Diploma Thesis defense (B01602)
Reviewers: Mgr. Pavla Kordulová
 
 
 
Guidelines
Student se řídí pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidly pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
References
1. TESAŘ, Vladimír a Ondřej VIKLICKÝ (eds.). Klinická nefrologie. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4367-7.

2. TEPLAN, Vladimír a Olga MENGEROVÁ. Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močových cest. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2208-8.

3. HRUBÝ, Milan a Olga MENGEROVÁ. Výživa při pravidelném dialyzačním léčení. 1. vyd. Praha: Forsapi, c2009. Rady lékaře, průvodce dietou. ISBN 978-80-87250-06-8.

4. POKOROVÁ, Petra. Výživa dialyzovaných pacientů. Vyd. 1. Praha: Forsapi, c2013. Rady lékaře, průvodce dietou. ISBN 978-80-87250-23-5.

5. DUSILOVÁ-SULKOVÁ, Sylvie — ŠAFRÁNEK, Roman — VÁVROVÁ, Jaroslava, et al. Low-dose cholecalciferol supplementation and dual vitamin D therapy in haemodialysis patients. International urology and nephrology, 2015, roč. 47, č. 1, s. 169-76. ISSN: 0301-1623.

6. TEPLAN, Vladimír. Nefrologické minimum pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2881-3.

7. PANI, Antonello, Matteo FLORIS, Mitchell H. ROSNER a Claudio RONCO. Hyperkalemia in Hemodialysis Patients.Seminars in Dialysis [online]. 2014, 27(6), 571-576 [cit. 2016-04-16]. DOI: 10.1111/sdi.12272. ISSN 08940959.

8.TSAI WC, YANG JY, LUAN CC, WANG YJ, LAI YC, LIU LC a PENG YS. Additional benefit of dietitian involvement in dialysis staffs-led diet education on uncontrolled hyperphosphatemia in hemodialysis patients. Clinical And Experimental Nephrology [online]. 2015 [cit. 2016-04-16]. ISSN 14377799.

9. MARSEN, Tobias A., Justinus BEER a Helmut MANN. Randomized control trials: Intradialytic parenteral nutrition in maintenance hemodialysis patients suffering from protein-energy wasting. Results of a multicenter, open, prospective, randomized trial. Clinical Nutrition [online]. 2015 [cit. 2016-04-16]. DOI: 10.1016/j.clnu.2015.11.016. ISSN 02615614.
Preliminary scope of work
Hemodialýza je jednou z mimotělních eliminačních metod užívaných v léčbě renálního selhání, která nahrazuje funkci ledvin.
Pacienti léčení hemodialýzou musí dodržovat velmi přísný dietní režim, který se týká především omezení přísunu draslíku a fosforu, zvýšeného příjmu bílkovin a energie a v neposlední řadě restrikce tekutin. Dodržování těchto opatření je pro tyto pacienty stejně důležité jako samotná dialyzační léčba.Tito pacienti bývají kvůli svému základnímu onemocnění často hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče a jsou to především sestry, které tráví s pacienty nejvíce času, tak je většina dotazů ohledně diety směřována přímo na ně. Proto jsou znalosti sester a správná edukace k dané problematice základem pro kvalitní a komplexní péči. Z vlastní pracovní zkušenosti na hemodialyzačním oddělení vím, že neustálá edukace těchto pacientů, rodinných příslušníků a ostatního ošetřujícího personálu je velmi důležitá.
Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit právě na vědomosti sester o dietním a pitném režimu u hemodialyzovaných pacientů.

Hlavním cílem práce bude zjistit znalosti sester v oblasti péče o hemodialyzovaného pacienta a o jeho dietním a pitném režimu.


Mezi dílčí cíle bude patřit zjištění rozdílů ve znalostech sester pracujících na odděleních JIP a na hemodialyzačních jednotkách a zjistit spokojenost sester se vzděláváním v této oblasti.
Pro sběr dat bude zvolen kvantitativní výzkum v podobě anonymního dotazníkového šetření. Výzkumný vzorek č. 1 budou tvořit sestry na dialyzačních jednotkách a výzkumný vzorek č. 2 budou tvořit sestry z jednotek intenzivní péče. Budou dodrženy etické aspekty výzkumu.
Výstupem diplomové práce bude vytvoření edukační brožury pro ošetřující personál.
Preliminary scope of work in English
Hemodialysis is one of the out-of-body elimination methods used in the treatment of renal failure and replaces the function of the kidney.
Patients receiving hemodialysis must adhere to a very strict diet and the fluids restiction. Rigid adherence to all these precautions are for these patients as important as the actual dialysis treatment. All of these patients know that the treatment brings them the life, but life with great limitations. Patients are often hospitalised primarily in Intensive Care Units and due to the fact that, especially nurses spend with patients most of the time, they are the ones to who are directed most of the questions. Therefore knowledge and sufficient information are the most important issues for quality and comprehensive care. From my own experience of working on hemodialysis department I know how is the continual education of these patients, nursing staff and sometimes family members very important.
In my dissertation I would like to focus just on the knowledge of nurses about diet and hydration regimen at these patients.
The main aim of this work will be the determination of knowledge of nurses in the care of the hemodialysis of the patient, his diet and drinking regime, finding out the difference of knowledge of nurses working in Intensive Care Units and hemodialysis units, finding out the satisfaction of nurses with training in this area.
For the data collection will be selected a quantitative research in the form of an anonymous questionnaire survey. Research sample no. 1 will consist of nurses working on dyalisis units and reasearch Hample no. 2 will be nurses working on instensive care units. My dissertation work will be complemented by an educational booklet for the nurses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html