Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Jazyk v atletice
Thesis title in Czech: Jazyk v atletice
Thesis title in English: Language in athletics
Key words: jazyk|atletika|sportovní slang|komentování|česká stylistika|terminologie|analýza|srovnání angličtiny|češtiny|ruštiny
English key words: Language|athletics|sports slang|commenting|czech stylistics|terminology|analysis|comparison between Czech|English and Russian
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Supervisor: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.04.2016
Date of assignment: 12.04.2016
Confirmed by Study dept. on: 03.05.2016
Date and time of defence: 08.09.2017 09:00
Date of electronic submission:31.07.2017
Date of submission of printed version:31.07.2017
Date of proceeded defence: 08.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je komplexní analýza komunikace v oblasti atletiky.
Diplomantka zpracuje výchozí rešerši tradic výzkumu jazyka ve sportu a ověří hypotézu, že jazyk v atletice dosud na českém materiálu zpracováván nebyl. Stanoví hypotézy spojené s jazykovou rovinou, kterou bude pro zvolené cíle třeba prozkoumat (slovní zásoba včetně frazeologie e terminologie).
Diplomantka zvolí výchozí teorii popisu komunikační situace a popíše sféry (diskurs), které je účelné analyzovat.
Dále prostuduje možnosti metod zkoumání jazyka ve sportu a ověří, zda a nakolik jsou zjištěné metody aplikovatelné na jazyk atletiky. Výchozí předpoklad je, že se diplomantka pokusí o uplatnění různých metod, které by umožnili prosoumat tuto komunikační sféru v jazyce psaném (odborný styl, publicistický styl) i mluveném (ve veřejném prostoru - reportáže, moderování) a privátním prostoru (komunikace mezi trenérem a sportovcem).Stanoví si výzkumné otázky tak, aby mohla přistoupit k volbě metod sběru a hodnocenbí materiálu.
Diplomantka zvolí a argumentuje příslušné metody sběru materiálu a metody jeho hodnocení. Stanoví potřebný rozsah materiálu a zhodnotí jej.
Z výsledků zhodnocení materiálu vyvodí odpovídající závěry.
Předpokládaná struktura práce:
Teoretická část
1. Specifika užívání jazyka v tematicky vymezené sféře: sportovní sféra, tradice komentování, reportáží, popularita sportu, výrazný slang
a. Tradice výzkumu
b. Metody výzkumu
2. Odborný diskurs (komunikační situace, komunikace, sféra komunikace) mluvený a psaný, veřejný a soukromý, věcný a expresivní (odborný styl, slang) – stylistická východiska (česká stylistika)
3. Přístupy ke zkoumání jazyka ve sféře sportu – v čem spočívá příznakovost sportovního jazyka
a. Struktura (slovní zásoba) x užívání (komentáře….)
b. Slovní zásoba (neologie: výpůjčky, přejímky, kalky, abreviatury, univerbáty, slova stylově příznaková, frazémy…)
c. Typy textů
i. psané: dokumenty, pravidla, reportáže, sportovní rubriky
ii. mluvené: sportovní komentáře, komunikace trenér - sportovec , fandění…)
Praktická část -
1. Hypotéza nebo výzkumné otázky:
a. Atletiku ještě nikdo nezkoumal – platí výše popsané charakteristiky i pro jazyk atletiky? Jsou to tradiční disciplíny, odvětví má starou odbornou slovní zásobu, slang se v ní ne/inovuje
b. V atletice ne/dochází k přejímání slov, moderní / současné výpůjčky jsou především z angličtiny, veře lze to prokázat na srovnání češtiny a ruštiny
c. Způsob používání sportovního jazyka se liší podle typu textů, v mluvené komunikaci oproti psané komunikaci, veřejné komunikaci oproti soukromé
2. Volba materiálu:
a. věcný okruh: atletika (historie, současnost, popularita, již zpracovávána?) – inovativnost?
b. zdroje materiálu
i. psaného:
ii. mluveného: komentáře, komunikace trenér – sportovec – inovativnost?
c. sběr materiálu
i. korpus
ii. excerpce
iii. terénní výzkum (mluvená komunikace v neveřejné sféře): pozorování
3. Metody zpracování materiálu
a. Formální analýza: slovotvorná, z hlediska původu slov
b. Významová analýza (okruhy: názvy disciplín, sportovišť, nářadí a vybavení, oblečení, sportovní techniky, pravidla…
c. Stylistická analýza
4. Výsledky výzkumu
References
CUŘÍN, F. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: SPN, 1975, s. 212
ČERMÁK, F., HRONEK, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy slovesné A-P. Praha: Academia, 1994, s. 757. ISBN 80-200-0347-9
ČERMÁK, F., HRONEK, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy slovesné R-Ž. Praha: Academia, 1994, s. 634. ISBN 80-200-0428-9
ČERVENÁ, V., CHURAVÝ, M., MACHAČ, J., MEJSTŘÍK, V. Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988, s. 512
HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1980, s. 195
HUBÁČEK, J. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil, 1988, s. 189
HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1979, s. 170
HUBÁČEK, J. Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangu. Praha: SPN, 1971, s. 78
HUGO, J. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf, 2006, s. 460, ISBN 80-7345-098-4
JIRKA, Jan. Malá encyklopedie atletiky. 1.vyd. Praha: Olympia, 1990
KOUDELKOVÁ, Andrea a Libora OATES-INDRUCHOVÁ. Slovník odborných výrazů - atletika: česko-anglický, anglicko-český. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0881-2.
KUCHEN, A. a kol. Atletika – encyklopédia. Bratislava: Šport, 1985.
MARTINCOVÁ, O. Nová slova v češtině: Slovník neologizmů 1. Praha: Academia, 1998, s. 356. ISBN 80-200-0640-0
MARTINCOVÁ, O. Nová slova v češtině: Slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004, s. 567. ISBN 80-200-1168-4
SUK, J. Několik slangových slovníků. Praha: Inverze, 1993, s. 137, ISBN 80-900632-9-2
VALTER, Ladislav a NOSEK, Martin. Vybrané kapitoly z atletiky. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. 132 s. Skripta.ISBN 978-80-7044-940-0.
VINDUŠKOVÁ, Jitka. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-7033-770-2.
ŽÁK, Vítězslav, ed. Pravidla atletiky 2014: pravidla IAAF ve znění příručky Competition Rules 2014-2015 doplněná o ustanovení, platná pouze pro soutěže na území České republiky. Překlad Vítězslav Žák. Vyd. 1. Velké Přílepy: Pro Český atletický svaz vydalo nakl. Olympia, 2014. 206 s. ISBN 978-80-7376-361-9.

Články:
FLÉGL, V. Sportovní slang a sportovní publicistika. Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni. 24. – 27. 1. 1984. Plzeň: PedF Západočeské univerzity, 1987, s. 206 - 218
HAUSER, P. Přezdívky jako součást slangu. Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni. 24. – 27. 1. 1984. Plzeň: PedF Západočeské univerzity, 1987, s. 77 – 83
MINÁŘOVÁ, E. Slang ve sportovní publicistice. Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni 7. – 9. 2. 1995. Plzeň: PedF Západočeské univerzity, 1995, s. 18 – 21
NEKVAPIL, J. Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů. Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni. 24. – 27. 1. 1984. Plzeň: PedF Západočeské univerzity, 1987, s. 27 – 35

Internetové zdroje:
http://www.fsps.muni.cz/caslovnik/index.php
http://www.atletika.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html