Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ekologická etika
Thesis title in Czech: Ekologická etika
Thesis title in English: Ecological ethics
Key words: ekologická etika, oikos, Gaia, ekologická krize, antropocentrismus, existence, přirozený svět
English key words: Ecological ethics, oikos, Gaia, ecological crisis, anthropocentrism, existence, natural world
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2016
Date of assignment: 15.06.2016
Date and time of defence: 07.01.2019 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Date of electronic submission:07.12.2018
Date of proceeded defence: 07.01.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studium základní literatury v českých podmínkách
Komparace různých přístupů k etice v ekologii
Hledání ontologických a gnozeologických základů ekologické etiky
References
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Myslet zeleň světa: rozhovor. Praha: Mladá fronta, 1991
BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS a Marek TIMKO. Tři studie z environmentální filosofie Brno: Masarykova univerzita, 2011.
CETL, J., HUBÍK, S., ŠMAJS, J. Příroda a kultura. Praha: Svoboda, 1990.
JEMELKA, Petr. Bioetika. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
JEMELKA, P. O přírodě, civilizaci, historii a dalším. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. Brno: Masarykova univerzita, 1999. KOHÁK, Erazim.: Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální ekologie), Ježek, Praha 1993.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Praha: Slon, 2002.
LIBROVÁ, Hana.: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti, Veronica, Brno 1994.
LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.
Závod s časem: texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996.
ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi: evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia, 2008.
ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: Host, 2011.
ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Brno: Doplněk, 2008.
ŠMAJS, Josef. Ústava země: filosofický koncept. Banská Bystrica: PRO, 2015.
Preliminary scope of work
Ontologický a gnozeologický základ ekologické etiky
Dobro z hlediska ekologické etiky
Oikos - domov - Gaia a ekologická etika
Transformace významu oikos v eko
planetární význam ekologické etiky
Preliminary scope of work in English
study of basic literature in Czech conditions
the comparison of different approaches to ethics in ecology
searching for ontological and gnoseological bases of ecological ethics
ontological and gnoseological basis of ecological ethics
good from the point of view of ecology
Oikos – home – Gaia and ecological ethics
the transformation of meaning of oikos from which the word “eco” emerged
searching for the invariant in conceptions of different approaches to the phenomenon of good from the viewpoint of the whole planet
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html