Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Evaluace komunikačních dovedností v oboru asistentka vedoucího pracovníka
Thesis title in Czech: Evaluace komunikačních dovedností v oboru asistentka vedoucího pracovníka
Thesis title in English: Evaluation of communication skills in the field of manager's assistant.
Key words: Komunikace verbální, neverbální, písemná, asistentka, vedoucí pracovník, etiketa, evaluace.
English key words: Verbal communication, non-verbal communication, writting, assistant, senior executives etiquette, evaluation.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.03.2016
Date of assignment: 12.04.2016
Date and time of defence: 24.05.2017 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:18.04.2017
Date of proceeded defence: 24.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
• I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metodologii projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metodologie
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
References
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Literatura k tematu BP:
WOLFF, Inge. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem!. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. Clever life. ISBN 978-80-247-2081-4.
ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: [neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1658-6.
ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety. Vyd. 1. Ilustrace Jan Eckert. Praha: Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2.
MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace: normalizovaná úprava písemností v MS Word. 1. vyd. Plzeň: Stanislava Štiková - korespondent, 2002.
VLČEK, Čeněk. Sekretářské práce pro 3. ročník středních ekonomických škol: studijní obor organizace administrativy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Učebnice pro střední školy.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá komunikačními dovednostmi studentek v praxi. V teoretické části práce jsou za pomoci odborné literatury objasněny základní pojmy z oblasti komunikace. Ty jsou pak konkretizovány jako komunikační dovednosti podstatné pro práci asistentky vedoucího pracovníka. V praktické části jsou definovány výzkumné otázky a vytvořen evaluační nástroj - vlastní dotazník, který má ověřit, jak jsou teoretické vědomosti studentek z oblasti komunikace uplatňovány v praxi. Dále jsou analyzována data z dotazníkového šetření - od respondentů vedoucích pracovníků a respondentek studentek. Na základě analýzy a interpretace dat jsou zodpovězeny výzkumné otázky a navrženy náměty pro změnu výuky komunikace.
Preliminary scope of work in English
The bachelor’s work is dealing with female students communication practical skills. Using technical literature, there are basic terms of communication field explained in the theoreti-cal part of this work. Afterwards, these are concretized as communication skills essential for the position of senior executive’s assistant. The practical part of the work defines re-search questions and contains own evaluation mechanism, which verifies the practical use of female students theoretical knowledge. Furthermore, the questionnaire’s data, collected from responders – senior executives and students, are analysed here. Based on the analysis and interpretation of collected data, the research questions are answered and changes in communication teaching proposed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html