Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Význam solupráce mateřské školy s rodinou pro rozvoj dítěte
Thesis title in Czech: Význam solupráce mateřské školy s rodinou pro rozvoj dítěte
Thesis title in English: The importance of cooperation between kindergarten and family for child's development
Key words: spolupráce, mateřská škola, rodina, dítě předškolního věku, předškolní vzdělávání, učitelka mateřské školy, vzdělávací program, plán spolupráce, formy spolupráce, komunikace
English key words: Cooperation, kindergarten, family, communication, Step by Step
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.03.2016
Date of assignment: 11.05.2016
Date and time of defence: 13.09.2018 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 13.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: Mgr. Klára Vondřičková
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spolupráce mateřské školy s rodičovskou vřejností. Především se věnujee problematice forem spolupráce, zkoumá význam zapojení rodičů do chodu MŠ směřující k ovlivňvání kvality předškolního vzdělávání, taktéž zjišťuje přínos spolupráce pro rozvoj dítěte předškolního věku. Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti jednotlivých forem spolupráce z hlediska rozvoje dítěte a spokojenosti rodičů.

Praktická část bude realizována formou rozhovorů v mateřské škole (ředitelkou, učitelkami i rodiči), které budou doplněny pozorováním.
References
FEŘTEK, Tomáš. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi, 2012. ISBN 978-80-904-7352-2
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.
KOČKOVÁ, Marie. Spolupráce školy s rodiči. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál, 2003.
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1989.
KRÁLÍKOVÁ, Marie. Rodina a škola ve výchovné spolupráci. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada 20006.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Fomy spolupráce mateřské školy s rodičovskou veřejností. Poradce ředitely mateřské školy. Praha, 2011.
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. Škola a/versus rodina. Brno: MU 2004.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : VÚP 2004.
TŮMOVÁ, Marta. Faktory ovlivňující adaptaci dítěte na zahájení školní docházky. 1991,
VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. 2. roz. a akt. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psycholgie. Praha : Portál 2000.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html