Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Časový vývoj teplotních charakteristik v regionálních klimatických modelech
Thesis title in Czech: Časový vývoj teplotních charakteristik v regionálních klimatických modelech
Thesis title in English: Temporal evolution of air temperature characteristics in regional climate models
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Z výstupů vybraných regionálních klimatických modelů z iniciativy Euro-CORDEX odvodit vybrané teplotní charakteristiky a analyzovat jejich časový vývoj. Odpovídající charakteristiky vypočítat rovněž ze souboru pozorovaných dat. Porovnat modelové výstupy mezi sebou a s výsledky odvozenými z pozorovaných dat.
References
Internetové stránky iniciativy Euro-CORDEX
Chládová Z., Kalvová J. (2005): Změny vybraných teplotních kvantilů v období 1961-2000, Meteorologické zprávy 58, č.4, 111-118
a další podle pokynů vedoucí práce
Preliminary scope of work
Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Úkolem bude provést studii časového vývoje vybraných teplotních charakteristik simulovaných několika RCM. Výsledky přispějí k pochopení, do jaké míry je současná generace RCM schopná vystihnout změnu klimatu.
Preliminary scope of work in English
Regional climate models (RCMs) are useful instruments for studying processes influencing climate in a particular area, and for development of future climate change scenarios. Before the models are used for a specific purpose, it is necessary to evaluate their ability to simulate observed climate and assess uncertainties in model outputs. The goal will be to perform an analysis of temporal evolution of chosen temporal characteristics simulated by several regional climate models. The results will contribute to our understanding of how the RCMs are able to simulate climate change.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html