Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií.
Thesis title in Czech: Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií.
Thesis title in English: Metabolic control of bacterial division.
Key words: metabolická kontrola, buněčný cyklus, (p)ppGpp, katabolická represe, DnaG primáza, FtsZ, glykolýza, TCA cyklus
English key words: metabolic control, cell division, (p)ppGpp, catabolic repression, DnaG primase, FtsZ, glycolysis, TCA cycle
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Irena Lichá, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.11.2016
Date of assignment: 09.01.2017
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 05.06.2017
Reviewers: RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Aby bakterie přežily v proměnlivém nutričním prostředí, musí být schopny rychle modulovat mimo jiné i proces buněčného dělení. Současné objevy ukazují, že tento proces je úzce spjat s některými metabolickými enzymy glykolýzy a TCA cyklu a energetickým stavem buněk. Cílem práce je vypracovat rešerši na dané téma a shrnout nové trendy ve výzkumu regulace buněčného cyklu u bakterií na úrovni jedné buňky v odezvě na nutriční fluktuace a energetický stav jednotlivých buněk. Aktuálnost tématu vychází s recentního článku v Trends in Microbiology.
Preliminary scope of work in English
To survive in the changing nutritional environment bacteria must be able to rapidly modulate inter alia, the process of cell division. Recent discoveries indicate that this process is closely associated with certain metabolic enzymes of glycolysis and the TCA cycle and the energy state of the cell. The aim is to draw up recherche on this topic and summarize the new trends in research of cell cycle regulation in bacteria at the single cell level in response to fluctuations in the nutritional and energy state of the individual cells. Topicality of the theme is based on the article recently published in Trends in Microbiology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html