Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Návrh Evropské komise ve věci reformy mechanismu řešení investičních sporů: komparativní analýza
Thesis title in Czech: Návrh Evropské komise ve věci reformy mechanismu řešení investičních sporů: komparativní analýza
Thesis title in English: European Commission's Reform Proposal Concerning The Investment Dispute Settlement Mechanism: Comparative Analysis
Key words: TTIP ICS stálý investiční soud investiční arbitráž Evropská komise reformní návrh
English key words: TTIP ICS Investment Court System investment arbitration European Commission reform proposal
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public International Law (22-KMP)
Supervisor: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.03.2016
Date of assignment: 03.03.2016
Date and time of defence: 27.04.2016 14:15
Venue of defence: PF UK, místnost č. 217
Date of electronic submission:23.03.2016
Date of submission of printed version:24.03.2016
Date of proceeded defence: 27.04.2016
Reviewers: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
V listopadu 2015 předložila Evropská komise v rámci jednání o investiční kapitole dohody TTIP delegátům USA k jednání text, který se výrazně liší od klasických modelů ISDS. Tento reformní návrh Komise vychází ze současné vlny kritiky, která označuje investiční arbitráž za nelegitimní a požaduje její výraznou reformu či dokonce úplné odstranění z textu návrhu dohody TTIP. Komise k vypracování návrhu přikročila poté, co se veřejné konzultace vypsané v odpovědi na kritiku ISDS setkaly s výrazným zájmem veřejnosti.

Tato práce si klade za cíl analyzovat návrh Komise a stanovit, zda Komise v jednáních o dohodě TTIP předložila kvalitní návrh, který je schopen nahradit dosavadní tradiční koncepci ISDS. Dále je cílem této práce zkoumat, zda mezi návrhem Komise a tradiční koncepcí ISDS existují výrazné či spíše drobnější rozdíly, a zda by v některých aspektech mohla Komise zvolit lepší řešení.

Po úvodní kapitole věnované výše zmíněné kritice legitimity investiční arbitráže a výsledkům veřejné konzultace se práce ve druhé kapitole věnuje analýze fungování návrhu Komise. Pozornost je věnována zejména procesním aspektům fungování řízení před stálým investičním soudem, jehož založení Komise navrhuje. Jako hlavní problematické body jsou identifikovány způsob jmenování soudců do jejich funkcí a odstranění možnosti stran sporu ovlivnit složení senátů, které jejich případ posuzují.

Třetí kapitola pak obsahuje komparativní analýzu návrhu Komise se systémem řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace a dohody TPP. V části věnované WTO se práce zejména věnuje průběhu řízení před panely a Odvolacím tribunálem WTO a statistikám, které umožňují provést srovnání mezi režimem WTO a ISDS. V části zabývající se dohodou TPP je pak zejména věnován prostor mechanismům, které v tradičním pojetí ISDS regulují problematiku střetu zájmů na straně rozhodců anebo umožňují přezkum vydaných rozhodčích nálezů. Na základě těchto srovnání práce nabízí některá možná zlepšení reformního návrhu Komise.
Preliminary scope of work in English
In November 2015, during negotiations with the USA about the investment chapter of TTIP, the European Commission presented US delegates with a text which significantly differs from the traditional model of ISDS. Commission's reform proposal is a reaction to the current criticism directed towards the legitimacy of investment arbitration and to the demands for its thorough reform or even removal from the TTIP draft text. The Commission introduced the proposal after the public consultation opened in connection with the criticism of ISDS attracted significant public interest.

This thesis aims to analyze the Commission's proposal and determine whether the Commission has introduced a sound proposal which would be capable of replacing the traditional concept of ISDS. The thesis further examines whether there are smaller or larger differences between the Commission's proposal and traditional ISDS and whether the Commission could have taken a different approach to some issues.

After the first chapter dedicated to the criticism of investment arbitration and the results of the public consultation, the thesis analyses the Commission's proposal. Most attention is given to its procedural aspects, describing the proceedings before the permanent investment court that the Commission proposes to establish. The thesis identifies as most problematic the procedure to appoint judges and the fact that the parties to the dispute are not able to influence the composition of the division which is hearing their case.

The third chapter contains a comparative analysis of the Commission's proposal and the dispute settlement mechanisms used in the WTO and the TPP. The part dedicated to the WTO mainly deals with the proceedings before the WTO panels and the Appellate Body and with the statistics which enable a comparison between the ISDS and WTO regimes. In the part describing TPP, the thesis focuses on the mechanisms used in the traditional concept of ISDS to regulate the issues of conflict of interest or to enable review of arbitral awards. Based on these comparisons, the thesis suggests some possible improvements to the Commission's reform proposal.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html