Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Včasná detekce patologického hráčství - průzkum mezi praktickými lékaři
Thesis title in Czech: Včasná detekce patologického hráčství - průzkum mezi praktickými lékaři
Thesis title in English: Early Detection of Pathological Gambling - Survey among GPs
Key words: patologické hráčství; praktický lékař; intervence; prevence
English key words: pathological gambling; GP; intervention; prevention
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: Mgr. Tereza Roznerová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.10.2017
Date of assignment: 30.10.2017
Date and time of defence: 12.09.2018 00:00
Date of electronic submission:18.07.2018
Date of proceeded defence: 12.09.2018
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01638)
Reviewers: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Východiska:Bakalářská práce na téma „Včasná detekce patologického hráčství – průzkum mezi praktickými lékaři“, se zabývá problematikou patologického hráčství a klíčovou rolí praktických lékařů v této diagnostice. I patologické hráčství má vliv na zdraví jedince ‑ vliv stresu, bolesti zad a jiné. Proto je důležité, aby si tyto skutečnosti praktičtí lékaři propojili a pokusili se včas detekovat problém s pomocí screeningových nástrojů. Závěrečná práce je rozdělena na část teoretickou, která se zabývá problematikou patologického hráčství, vymezením pojmů, intervencí, dopady, prevencí a také i odbornými službami, a na část praktickou, která se zabývá samotným výzkumem.
Cíle:Cílem výzkumu je zhodnocení zájmu praktických lékařů o problematiku patologického hráčství u svých pacientů. Zároveň ale poskytuje podklad i pro další podrobnější výzkum v této oblasti.
Metoda:K získání dat byla využita metoda kvantitativního výzkumu formou online dotazníku vytvořeném ve formulářích Google, který byl rozeslán po e-mailovém kontaktu praktickým lékařům.
Výsledky:Z celkových výsledků vyplývá, že ačkoli si lékaři uvědomují rizika spojená s patologickým hráčstvím, jen malá část z nich využívá screeningové nástroje. Nízký zájem praktických lékařů může být v přímém kontaktu s nedostatečnými informacemi, které souvisí s touto problematikou či zhodnocením patologického hráčství v obci, kde provozují svoji lékařskou praxi, malým problémem.
Závěr:Z tohoto důvodu je důležité se více zaměřit na motivaci, a především vzdělání praktických lékařů v této problematice, a tím zajistit komplexní péči jedinci, který se již s touto problematikou může potýkat nebo se již nachází v riziku vzniku patologického hráčství.
Preliminary scope of work in English
Background:The Bachelor thesis "Early Detection of Pathological Gambling - Survey among GPs" deals with the issue of pathological gambling and the key role of GPs in this diagnosis. Pathological gambling also affects the health of an individual – causing stress, back pain and others. Therefore, it is important for GPs to realise this connection and then attempt to detect the issue early on with the help of screening tools. This thesis is divided into a theoretical part, dealing with the problems of pathological gambling, definition of concepts, interventions, impacts, prevention as well as professional treatments, and a practical part, which deals with the research itself.
Aim:The aim of the research is to evaluate the interest of GPs in the field of pathological gambling in their patients. At the same time, it provides the basis for more detailed research in this area.
Methods:A quantitative research method in the form of an online questionnaire created on Google forms, which was distributed by e-mail contact to GPs was used to obtain the data.
Results:Overall, results show that although GPs are aware of the risks associated with pathological gambling, only a small part of them use any screening tools. The low interest of GPs may be in direct relation with an inadequate amount of information about this issue or by concluding that the issue pathological gambling is a small problem in the place of their medical practice.
Conclusion:For this reason, it is important to focus on the motivation and education of GPs in this field and provide comprehensive care for individuals who may already be struggling with or are at risk of pathological gambling.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html