Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Natural Interest Rate: Is 2% CPI Inflation Still the Right Target?
Thesis title in Czech: Přirozená úroková míra: je 2% inflační cíl pro CPI nadále správné vodítko pro mněnovou politiku?
Thesis title in English: Natural Interest Rate: Is 2% CPI Inflation Still the Right Target?
Key words: přirozená úroková míra, inflační cíl, měření inflace, monetární politika, Kalmanův filtr, růst potenciálního produktu
English key words: natural real interest rate, inflation target, inflation measurement, monetary policy, Kalman filter, trend growth
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.10.2016
Date of assignment: 21.10.2016
Date and time of defence: 22.06.2017 08:30
Venue of defence: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Date of electronic submission:17.05.2017
Date of proceeded defence: 22.06.2017
Reviewers: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Laubach, Thomas, and John C. Williams. Measuring the Natural Rate of Interest, Review of Economics and Statistics, 85(4), November 2003, 1063-1070.

Holston, Kathryn, Thomas Laubach, John C. Williams. Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants (2016). Federal Reserve Bank of San Francisco

Benati, Luca and Vitale, Giovanni. Joint Estimation of the Natural Rate of Interest, the Natural Rate of Unemployment, Expected Inflation, and Potential Output (August 2007). ECB Working Paper No. 797.

Leigh, Daniel. Estimating the Implicit Inflation Target: An Application to U.S. Monetary Policy (April 2005). IMF Working Paper, Vol., pp. 1-25, 2005.

Kevin J. Lansing. Projecting the Long-Run Natural Rate of Interest (August 2016). FRBSF

Laubach, Thomas, John C. Williams. 2015. “Measuring the Natural Rate of Interest Redux.” Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2015-16.

Hammond, Gill, 2011, “State of the Art of Inflation Targeting,” Centre for Central Banking Studies Handbook—No. 29, (London: Bank of England)
Preliminary scope of work
Motivace

Hlavním cílem monetární politiky v České Republice je udržení stabilních cen. V současné době probíhá v mnoha zemích diskuze, zda by monetární režim založený na inflačním cílování neměl být revidován. Důvodem pro tuto diskuzi je nedávná globální finanční krize, která mohla strukturálně změnit ekonomické podmínky na kterých je dvouprocentní inflační cíl závislý. Tyto otázky a jejich relevance pro českou ekonomiku se dají analyzovat pomocí konceptu přirozené úrokové míry. Cílem této práce je empiricky otestovat, zda se přirozená úroková míra v letech po globální finanční krizi zásadně změnila, jaká je její nynější odhadovaná hodnota a jaký dopad mají výsledky na makroekonomické ukazatele a monetární politiku.

V České Republice, krátkodobé úrokové míry reprezentují jeden z hlavních nástrojů monetární politiky. Přirozená úroková míra je taková úroková míra, při které výstup ekonomikz konverguje ke svému potenciálu a inflace zůstává stabilní. Proto, krátkodobé úrokové mírz stanovené centrální bankou lišící se od jejich přirozené hodnoty, ceteris paribus, mají buď stimulativní nebo kontraktivní efekt. Z tohoto důvodu má koncept přirozené úrokové míry zásadní vliv na efektivitu monetární politiky. Pokud se přirozená úroková míra v posledních letech výrazně změnila, diskuze ohledně možné změně režimu cílování nebo hodnoty inflačního cíle je relevantní.

Hypotézy

1. Přirozená úroková míra má dlouhodobě konstantní trend
2. Přirozená úroková míra se signifikatně nezměnila po globální finanční krizi
3. Vztah mezi přirozenou úrokovou mírou a mírou růstu HDP se signifikantně nezměnil po globální finanční krizi

Metodologie

Makroekonomická data budou získána z Českého Statistického Úřadu

Po vzoru Laubacha a Williamse (2003), Kalmanův filtr v kombinaci s metodou Maximální Věrohodnosti bude použit k odhadu přirozené úrokové míry, potenciálního produktu a jeho míry růstu. Kalmanův filtr umožňuje částečně upravovat odhad přirozené úrokové míry v závislosti na tom, jak daleko je odhad reálného HDP od své změřené hodnoty.

Předpokládaný přínos

Znalost hodnoty přirozené úrokové míry může významně přispět do debaty ohledně relevance stávající monetární politiky, protože díky ní centrální banka může vědět, která hodnota krátkodobých úrokových měr ekonomiku stimuluje a naopak. Použitá česká data jsou přinosem sama o sobě, protože studií soustředících se na přirozenou úrokovou míru v české ekonomice je relativně málo.

Obsah

Úvod

Teoretická část
1. Přehled literatury
2. Ekonomická specifika České Republiky a jejich implikace (devalvace, zero=lower bound)
3. Problémy týkající se měřitelnosti inflace (CPI, indexy)
4. Přirozená úroková míra v teorii
5. Inflační cílování v teorii

Empirická část
1. Popis dat
2. Specifikace a odhad empirického modelu
3. Analýza výsledků
4. Implikace pro monetární politiku

Závěr
Preliminary scope of work in English
Motivation

The main objective of monetary policy in Czech Republic is sustaining stable prices. There has been an ongoing global discussion about whether the inflation targeting should not be reassessed, especially after the recent financial crisis that might have structurally changed the economic conditions which the 2% CPI target is based on. The way to investigate whether the discussion is relevant for Czech Republic, I intend to empirically test if the natural interest rate has significantly changed in the long term, what is its current estimated level and relationship to other specific macroeconomic variables.

In the Czech Republic, short-term interest rates are one of the primary tools of monetary policy. Natural level of interest rate is a level at which the output converges to its potential and the inflation remains stable. Short term real interest rates different from the natural interest rate, ceteris paribus, have either stimulative or contractionary effect. Therefore, the natural interest rate has important implications for conducting the monetary policy.

If the natural interest rate in Czech Republic has changed notably in recent past, it would suggest that the inflation
target has a potential to be updated and the discussion about it is relevant.

Hypotheses

1. The natural interest rate tends to be constant in a long term
2. The natural interest rate has not significantly changed after the financial crisis
3. The relationship between the growth rate of GDP and the natural interest rate has not changed after the financial crisis

Methodology

Macroeconomic data will be gathered from the Czech Statistical Office

Following Laubach & Williams (2003), Kalman filter in a combination with the Maximum Likelihood method will be used for the estimation of natural rate of interest, potential output and its growth. Kalman filter allows to partially adjust the estimate of natural interest rate (burdened by noise and errors) based on how far off the model‘s estimate of GDP is from the actual GDP.

Expected Contribution

The knowledge of the level of natural interest rates serves as an important input into the discussion about the right level of the target and the relevance of the discussion itself. Moreover, the knowledge of natural interest rate is a vital information for monetary policy makers, because it implies what level of short term interest rate stimulates and what level contracts the economy.

I am going to contribute to the current research by investigating the data related to Czech Republic, since the Czech economy has been covered relatively little.

Outline

Introduction

Theoretical part
1. Literature review
2. Economic specifics of Czech Republic and its implications relevant to the topic (devaluation, zero-lower bound)
3. Issues regarding the inflation measurement (CPI, indexes)
4. Natural interest rate in a theory
5. Inflation targeting in theory (how it should be set relative to economic variables, incl. natural int. rate)

Empirical part
1. Data description
2. Specification and estimation of the empirical model
3. Analysis of the results
4. Implications for conducting of monetary policy

Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html