Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vybrané výchovné problémy žáků ubytovaných v konkrétním domově mládeže
Thesis title in Czech: Vybrané výchovné problémy žáků ubytovaných v konkrétním domově mládeže
Thesis title in English: Selected educative problems of pupils staying in particular the school hostel
Key words: Výchovný problém, rizikové chování, výchovná opatření, domov mládeže, vychovatel, adolescent.
English key words: Educative problem, risk behaviour, educative measures, school hostel, educator, adolescent.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.02.2016
Date of assignment: 23.02.2016
Date and time of defence: 22.05.2017 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.04.2017
Date of proceeded defence: 22.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. prostudovat doporučenou literaturu a pracovat na teoretické části práce
2. shromáždit data k analýze výzkumu
3. vypracovat závěry šetření
4. dokončit diplomovou práci podle formálních pravidel
References
BENDL, S. Školní kázeň: metody a strategie. Praha : ISV, 2001. ISBN 80-85866-80-3.
BENDL,S. Kázeňské problémy ve škole. Praha : Triton, 2004.
BŮŽEK, A.; MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání. Olomouc : UP, 2000. ISBN 80-244-0054-5.
HÁJEK, B., HOFBANER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Texty pro distanční studium. Praha : UK - Ped.fak,. 2003. ISBN 80-7290-128-1
JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8.
LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha : Strom, 1998. ISBN 80-86106-00-4.
PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6
Preliminary scope of work
Na základě kvalitativního šetření v konkrétním domově mládeže zjistit zastoupení nejčastějších výchovných problémů, u těchto následně analyzovat vybrané kazuistiky. Z analýz by mělo vyplynout posouzení efektivity zvolených výchovných opatření, případné alternativní návrhy.
Metodologie: analýza dokumentů, analýza vybraných kazuistik.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html