Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Sport na stránkách českých specializovaných časopisů v období první republiky - rozvoj sportovní žurnalistiky v letech 1918-1938
Thesis title in Czech: Sport na stránkách českých specializovaných časopisů v období první republiky - rozvoj sportovní žurnalistiky v letech 1918-1938
Thesis title in English: Sport in Czechoslovakian specialized magazines in the First Republic - developement of sport journalism between years 1918 and 1938
Key words: Historie, sport, novináři, profese, sportovní žurnalistika, noviny, časopisy, první republika, Československo.
English key words: History, sport, journalists, profession, sport journalism, newspaper, magazines, First republic, Czechoslovakia.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. David Lukšů, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.02.2016
Date of assignment: 15.02.2016
Date and time of defence: 29.06.2020 00:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Date of electronic submission:22.05.2020
Date of proceeded defence: 29.06.2020
Reviewers: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky: celost. vysokošk. učebnice, Díl 3: Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 340 s.
BOSÁK, Emanuel, ed. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu. I. díl, příspěvek k historii československého organizovaného sportovního hnutí. Praha: Olympia, 1969, 351 s.
Česká retrospektivní bibliografie, Řada 1, Díl 2: Noviny. Noviny České republiky 1919-1945 (CERBI N2). Sdružení knihoven ČR. ISBN 80-86249-27-1.
Česká retrospektivní bibliografie, Řada 2, Díl 2: Časopisy. Časopisy České republiky 1919-1945 (CERBI C2). Sdružení knihoven ČR. ISBN 80-86249-26-3
JEŽEK, Přemysl. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátků až do roku 1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2003. 584 s. ISBN 80-7277-195-7.
KUNC, Jaroslav. Vlastním jménem--: slovníček pseudonymů novodobých českých spisovatelů. Praha: Národní knihovna, 1958.
LAUFER, Josef. 50 let v našem sportu. Praha: Mladá fronta, 1968
PELC, Martin. Sport a česká společnost do roku 1939: osobnosti, instituce, reflexe. Praha: NLN, 2018. 349 s. ISBN 978-80-7422-660-1.
STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-170-3.
Preliminary scope of work
Obsahem předkládané diplomové práce je rozvoj sportovní žurnalistiky v období první republiky v Československu, tedy od vyhlášení samostatnosti v říjnu 1918 do uzavření mnichovské dohody v září 1938. Výzkum je zaměřený především na specializované všesportovní časopisy, přičemž jeho základ stojí na podrobném rozboru šesti nejvýznamnějších žurnálů - Slavistovi, Sportovní revue, Sportovního věstníku, Sportu, Staru a Rekordu. Vzhledem k nedostatku původní literatury jsou tato periodika hlavním zdrojem informací, který doplňují další údaje z dobového tisku a archivních materiálů institucionální a osobní povahy. Při jejich zpracování byly použity zejména přímá a nepřímá historiografická metoda. Součástí textu je také představení klíčových novinářů a sportovních funkcionářů, kteří časopisy vytvářeli a výrazně tím formovali sportovní žurnalistiku jako svébytnou profesi. Jde především o šéfredaktory a klíčové redaktory zkoumaných titulů - Karla Petrů, Josefa Fantu, Miloslava Josefa Horáčka, Ondřeje Sekoru a Ferdinanda Scheinosta. Nechybí ani přehled sportovních fotografů, jelikož i ti měli na vývoj a úspěch specializovaných všesportovních časopisů nezanedbatelný podíl. Práce, která jako první ucelený text přináší širší pohled na všesportovní magazíny meziválečného období, sleduje také kooperaci, konkurenci a soupeření sportovních novinářů a jejich vliv na fungování českého sportu a jeho obrazu v zahraničí.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with development of sports journalism during the First Czechoslovak Republic, which applies to the period from October 1918 until Munich agreement in September 1938. Research is focused particularly on specialized sports magazines and it is based on analysis of the six most significant ones - Slavista, Sportovni revue, Sportovni vestnik, Sport, Star and Rekord. Given the paucity of original literature those journals were primary sources of information. Others important were period newspapers and institutional and personal archive materials. Both direct and indirect methods of historiography were used when analysing those sources. The aim of this thesis is to describe the progress of sport journalism between world wars in the broader context and get to know whether or not had sport journalism developed into a full-time occupation. In addition this text portrays the most influential sport journalists of that period - Karel Petru, Josef Fanta, Miloslav Josef Horacek and Ondrej Sekora and also brings a chapter about sports photography, which was inseparable part of popular sport magazines. This thesis is a first scholarly text to bring a wider perspective on specialized sports magazines in Czechoslovak Republic between years 1918 and 1938 and follows the cooperation and rivality among journalists and their influence on sport in Czechoslovakia in general.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html