Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vnímání aktuálních trendů online reklamy se zaměřením na retargeting
Thesis title in Czech: Vnímání aktuálních trendů online reklamy se zaměřením na retargeting
Thesis title in English: Perception of current trends in online advertising focusing on retargeting
Key words: Online marketing, internetová reklama, plošná reklama, Real time bidding, retargeting, remarketing, uživatel, unikátní uživatel, vydavatelé obsahu, mediální agentura, využívání dat.
English key words: Online marketing, internet advertising, display advertising, Real time bidding, retargeting, remarketing, user, unique user, publisher, media agency, data usage.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Filip Huněk, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.02.2016
Date of assignment: 15.02.2016
Date and time of defence: 07.02.2017 12:30
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Date of electronic submission:05.01.2017
Date of proceeded defence: 07.02.2017
Opponents: Mgr. Markéta Stillerová
 
 
 
URKUND check:
References
CLEMENTE, Mark. Slovník marketingu. 1. vydání. Computer Press. Brno 2004. 378 stran. ISBN 80-251-0228-9.
CLOW, E. Kenneth, BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Computer Press, a.s., Brno 2008. 484 stran. ISBN 978-80-251-1769-9.
FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání. Computer Press, a.s. Brno, 2011. 486 stran. ISBN 978-80-251-3432-0.
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Computer Press, a.s. Brno 2011. 304 stran. ISBN 978-80-251-2795-7.
KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 1041 stran. ISBN 978-80-247-1545-2.
KŘÍŽEK, Zdeněk; CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. 2. výrazně rozšířené a přepracované vydání. Grada Publishing, a.s. Praha 2003. 190 stran. ISBN 80-247-05567.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. rozšířené a přepracované vydání. Portál, s.r.o. Praha 2009. 639 stran. ISBN 978-80-7367-574-5.
POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. 2. vydání. Mladá Fronta 2010. 192 stran. ISBN: 978-80-204-2206-4.
PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, a.s., 2010. 303 stran. ISBN 978-80-247-3622-8.
SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. Praha. BEN - technická literatura, 2006.
STUCHLÍK, Petr; DVOŘÁČEK, Martin. Marketing na Internetu. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-957-8.
ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha. C. H. Beck, 2010. 499 stran. ISBN 978-80-7400-115-4.

CRISTAL, Gregory. Ad Serving Technology. Understanding the marketing revelation that commercialized the internet. Amazon Fulfillment. Poland 596 stran. ISBN: 9781484867572.
Kol. Autorů: Online Marketing - Současné trendy očima předních expertů. Computer Press. Brno 2014. 211 stran. ISBN 978-80-251-4155-7.
KOMÁREK, Tomáš. Blokování internetové reklamy a jeho hrozby. Bakalářská práce. Fakulta podnikohospodářská. VŠE v Praze. 2016.
KOSORÍN, Dominik. Introduction to Programmatic Advertising. Charleston, SC. USA 2016. 146 stran. ISBN 978-80-260-9611-5.
STOKES, Rob. eMarketing: The essential guide to digital marketing (5.th ed.). 2013. Quirk Education Pty (Ltd). ISBN 978-0-620-56515-8. Dostupné z: <https://www.redandyellow.co.za/wpcontent/uploads/emarketing_textbook_download.pdf>
LEVINE, Rick. The cluetrain manifesto: The end of business as usual (2.nd ed.). 2000. New York, NY: Basic Books. ISBN: 9780465018659.
ŠTÁDLER, Michael. Real Time Bidding – nový způsob obchodování reklamního prostoru na Internetu. Bakalářská práce. FSS VŠFS. Praha 2015.

AHMED, Tanveer, KWON, Changhyun. Optimal Contract-Sizing in Online Display Advertising for Publishers with Regret Considerations. University at Buffalo, The State University of New York. 2013.
BACKES, Michael; KATE, Aniket et al. ObliviAd: Provably Secure and Practical Online Behavioral Advertising. IEEE Computer Society Washington, DC, USA. 2012.
BEBES, Omar; Yonatan, Gur; Zeevi, Assaf. Optimization in Online Content Recommendation Services: Beyond Click-Through-Rates. Standford University&Columbia University. 2014.
BENOIST, Emanuel. Collecting Data for the Profiling of Web Users. In: Profiling the European Citizen. pp 169-184. Springer Netherlands 2008.
BERGSTROM, Alan. Cyberbranding: Leveraging Your Brand on the Internet. Strategy & Leadership (2000) Vol. 28 Iss: 4, pp. 10-15. MCB UP Ltd. ISSN: 1087-8572.
BUCKLIN, Randolph; RUTZ, Oliver; TRUSOV, Michael. Metrics for the New Internet Marketing Communication Mix, in Review of Marketing Research. 2009.
BUCHBINDER, Niv; FELDMAN, Moran; GHOSH, Arpita. Frequency capping in online advertising. Springer. Science+Business Media New York. 2014. In: Web of Science. DOI: 10.1007/s10951-014-0367-z.
GEYIK, C. Sahin et al. Joint Optimization of Multiple Performance Metrics in Online Video Advertising. USA. 2016 ACM.
GONZÁLVEZ, C. Juan; MOCHÓN, Francisco. Operating an Advertising Programmatic Buying Platform: A Case Study. Universidad Nacional de Edución a Distancia. 2016 Spain.
HAM, Chang-Dae; NELSON, R. Michelle. The role of persuasion knowledge, assessment of benefit and harm, and third-person perception in coping with online behavioral advertising. Computer in Human Behavior. 2016 Elsevier Ltd. 0747-5632. 2015. In: Computers in Human Behavior. In: Web of Science.
HERNÁNDÉZ-MÉNDEZ, Janet; MUNOZ-LEIVA, Francisco. What type of online advertising is most effective for eTourism 2.0? An eye tracking study based on the characterisic of tourist. University of Granada. Spain. Elsevier Ltd. 0747-5632. 2015. In: Computers in Human Behavior. In: Web of Science.
HU, Yu; SHIN, Jiwoong; TANG, Zhulei. Performance-based Pricing Models in Online Advertising: Cost per Click versus Cost per Action. 2013. Georgia Institute of Technology, Yale University et al.
JANSEN, J. Bernard; MULLEN, Tracy. Sponsored Search: an overview of the concept, history and technology. University Park. USA. Int. J. Electronic Business, Vol. 6, No. 2, 2008.
JAVED, Ashar; MERZ, Christian; SCHWENK, Joerg. TTPCookie: Flexible Third-Party Cookie Management for Increasing Online Privacy. IEEE 2014.
JIADI, Zhou; HAI, Geng. Research on User Identification Alghorithm based on Rewriting URL. Zhejiang University of Finance & Economics Dongfang College. International Journal of Security and Its Applications.
KUMAR, Subodha; SETHI, P. Suresh. Dynamic pricing and advertising for web content providers. European Journal of Operational Research 197 (2009) 924-944. 2008 Elsevier.
LAMBRECHT, Anja; TUCKER, Catherine. When Does Retargeting Work? Information Specificity in Online Advertising. American Marketing Association. Journal of Marketing Research. 2013.
LI, Juanjuan; YUAN, Yong; QIN, Rui. Information Discloser in Real-Time Bidding Advertising Markets. The State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems. China. 2014
MOUSTAFA, Khaled. Internet and Advertisment. Springer. Science+Business Media Dordrecht. 2015.
RAPP, Justine; HILL, Paul; GAINES, Jeannie; WILSON, Mark. Advertising and consumer privacy. Old practices and new challenges. Journal of Advertising. 2009 American Academy of Advertising.
SHEN, Jianqiang; ORTEN, Burkay et al. From 0,5 Million to 2,5 Million: Efficiently Scaling up Real-Time Bidding. International Conference on Data Mining. 2015 IEEE.
ROESNER, Franziska; KOHNO, Tadayoshi; WETHERALL, David. Detecting and Defending Against Third-Party Tracking on the Web. University of Washington. USENIX Association Berkeley, CA, NSDI 2012 USA.
TAYLOR, Nolan; LOIACONO, Eleanor; WATSON, Richard. Alternative Scenarios to The „Banner“ Years. Communications of The ACM. 2008 ACM.
THOTA, Ch. Sweta et al. Is a website known by the banner ads it hosts? University of San Francisco.Advertising Association. Warc 2012.
TUCKER, E. Catherine. Social networks, personalized advertising, and privacy controls. Journal of Marketing Research, 2014 American Marketing Association. ISSN: 00222437.
YUAN, Yong; WANG, Feiyue et al. A Survey on Real Time Bidding Advetising. The The State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems. China. 2014
ZHU, Yu-Qian; CHANG, Jung-Hua. The key role of relevance in personalized advertisement: Examining its impact on perceptions of privacy invasion, self-awareness, and continuous use intensions. 2016
Preliminary scope of work
Diplomová práce obsahuje komplexní pohled na současnou podobu internetové reklamy v souvislosti s možnostmi, které s sebou nese nepřetržitý technologický vývoj soudobé společnosti. Internetová inzerce a její rozsah je nahlížena z marketingové perspektivy i v kontextu mediálních studií. Společně s historií online reklamy představuje diplomová práce vývoj internetového trhu a v těchto souvislostech je poukázáno na dosah online reklamního průmyslu. Čtenáři jsou seznámeni se základními typy online reklamy, platebními modely a způsoby nákupu internetové inzerce. Práce se podrobně věnuje moderním trendům, jako jsou programatický nákup reklamy, behaviorální cílení, retargeting a řada dalších, které jsou zkoumány z pohledu inzerentů, zprostředkovatelů internetového obsahu i samotných uživatelů, jejichž soukromí je těmito trendy z určitého pohledu narušeno. Pro poukázání na složitost dané problematiky práce obsahuje i hlubší technologické informace, v závěru teoretické části se dotýká také intenzivně diskutovaného tématu blokování reklamy. K vytvoření širšího závěru o řešeném tématu je součástí práce také interpretace dotazníkového šetření zaměřeného na běžné uživatele a prezentace poznatků ze strukturovaného dotazníku, který byl určen předním českým odborníkům z oblasti online marketingu.

Rozsah práce: 182 548 znaků (s mezerami)
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis deals with complex view on the current online advertising form in the context of continuous technological development of contemporary society. Internet advertising and its range is viewed from a marketing perspective and in the context of media studies. Together with online advertising history, diploma thesis represents the development of the internet market and in this context it is pointed at reach of online advertising industry. Readers are acquainted with basic types of online advertisements, payment models and online advertising buying ways. Thesis in detail deals with modern trends such as programmatic buying of online advertising, behavioral targeting, retargeting, and many others that are examined from the perspective of advertisers, online content publishers and users whose privacy is from some perspective disrupted by these trends. To show the complexity of the issue, the thesis also contains deeper information about technology. At the end of the theoretical part, the thesis deals with intensively discussed topic of ad-blockers. To create a wider conclusion about the topic, there is also a part of the work that contains interpretation of survey focused on standard users and presentation on findings from structured questionnaire that has been designated to leading Czech experts from online advertising field.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html