Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku
Thesis title in Czech: Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku
Thesis title in English: Sewage Treatment Plants and their Applications in Basic School Education in the District of Benešov
Key words: Odpadní vody, čistírna odpadních vod, procesy čištění vod, domácí čistírny odpadních vod
English key words: Waste water, seweage treatment, industrial technologies water treatment, home sewage systém, work sheet
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Supervisor: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.02.2016
Date of assignment: 08.02.2016
Date and time of defence: 16.01.2019 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:12.07.2018
Date of proceeded defence: 16.01.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce, která je rozdělena na dvě části, je shrnout problematiku čištění odpadních vod pro účely výuky. V teoretické části lze najít zajímavosti z historie, počátky kanalizace v Českých zemích, pojednání o splaškových, městských i průmyslových odpadních vodách. V práci jsou popsány odpadní vody, jejich složení a vysvětlen pojem kanalizace. Nejrozsáhlejší kapitolou je oddíl o čistírně odpadních vod. Zabývá se typem čistíren, procesy čištění a vody i legislativou. Čtenáři získají informace městu Benešov, průmyslových podnicích, o odkanalizování Benešova i čistírně odpadních vod v tomto městě. Nedílnou součástí práce je i problematika čistíren odpadních vod pro rodinné domy a alternativní způsob čištění odpadních vod v kořenových čistírnách.
Empirická část dotazníkovou formou zjišťuje vztah školních zařízení k čistírnám odpadních vod a hlavně využití pracovních listů. Je zde navržen pracovní list pro žáky II. stupně ZŠ popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií, který byl pilotně ověřen na Základní škole Benešov, Dukelská 1818. Praktická část obsahuje také návrh exkurze do čistírny v Benešově.
Smyslem práce je zpracovat problematiku čištění vody, která by mohla sloužit pedagogům jako příručka k výuce žáků a to tak, aby vedoucí exkurzí dokázali odpovědět na otázky svých žáků a věděli, jak koncipovat exkurzi pro její zdárný průběh.
Preliminary scope of work in English
The objective of the Diploma Thesis, which is divided into two parts, is to summarize the issue of wastewater treatment for teaching purposes. In the theoretical part, it is possible to find interesting facts from the history, the beginnings of sewerage in the Czech, treatises on sewage, urban and industrial sewage. The thesis describes waste water, its composition and explains the concept of sewerage. The most extensive chapter is the section on sewage treatment plants. It deals with the type of sewage plants, cleaning processes and water and legislation. Readers will be informed about the drainage in Benesov and the sewage treatment in this city. An integral part is the issue of sewage treatment plants for family houses and root cleaner.
The empirical part focuses of the questionnaire examines the relation of school facilities to sewage treatment and especially the use of worksheets. There is a work sheet for pupils II. grade or primary school or the relevant years grammar schools was check in primary school Benesov, Dukelska 1818. The practical part also includes a design of the excursion to the seweage treatment in Benesov.
The aim of the thesis is to work on the issue of water purification, which could serve teachers as a guide to the teaching of pupils, they are able to answer the questions of their pupils and how to organize the excursion its successful course.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html