Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Význam systému předškolní péče jako nástroje pro harmonizaci rodinného a pracovního života matek
Thesis title in Czech: Význam systému předškolní péče jako nástroje pro harmonizaci rodinného a pracovního života matek
Thesis title in English: The Importance of Preschool Education System as a Tool for Harmonization of Family and Working Life of Mothers
Key words: předškolní péče, harmonizace pracovního a rodinného života, pracovní trh, populační vývoj, rodinná politika, Česká republika
English key words: preschool care, harmonization of work and family life, labour market, population development, family policy, Czech Republic
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2016
Date of assignment: 15.02.2016
Date and time of defence: 18.09.2018 08:00
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 18.09.2018
Reviewers: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
European Commission, 2014a. Use of childcare in the EU Member States and progress towards the Barcelona targets. Report No. 1, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-185-EC, 2014.

KALÍŠKOVÁ, K.; MUNICH, D. 2012. Češky: nevyužitý potenciál země, IDEA Krátká studie 3/2012.

KOCOURKOVÁ, J. 2010. Rodinná politika a její pronatalitní význam. In BARTOŇOVÁ, D. (ed.). Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 169-172.

KUCHAŘOVÁ, V. a kol. 2009. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, 214 s. ISBN 978–80–7416–041–7.

PALONCYOVÁ, J. 2013. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2013, 208 s. ISBN 9788074161193.

PERTOLD-GEBICKÁ, B.; HUŠEK, D. 2015. “Female Labor Force Participation and Childcare Policies” IES Occassional Paper 01/2015. IES FSV. Charles University.

RUML, J. 2015. Finanční bilance systému předškolní péče o děti v České republice. Praha, 2015. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie, Vedoucí diplomové práce RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Motivace:
Česká republika se v posledních několika letech potýká s problémem nedostatečné kapacity zařízení předškolní péče o děti. Tato situace je způsobena především skutečností, že zřizovatelé zařízení předškolní péče nedokázali dostatečně zareagovat na zvyšující se poptávku po těchto službách v souvislosti s rostoucím počtem živě narozených dětí. Řadě rodičů se tak mnohdy vůbec nepodaří své děti do těchto zařízení umístit a nezbývá jim nic jiného, než aby jeden z rodičů pečoval o dítě v domácnosti sám (v České republice připadá tato úloha stále převážně ženám). Nedostatečná dostupnost předškolní péče má tedy pravděpodobně výrazný dopad na zaměstnanost českých žen s malými dětmi, čímž Česká republika přichází o poměrně velký ekonomický potenciál.

V této práci bych rád navázal na svou předchozí diplomovou práci, kterou jsem obhájil v roce 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ruml, 2015). V této práci jsem se zabýval problémem nedostatečné kapacity zařízení předškolní péče v České republice a dělal jsem projekci počtu potenciálních zájemců o služby předškolní péče (i v souvislosti s Barcelonskými cíli a cíli strategie Evropa 2020). Dále jsem se také krátce zabýval souvisejícím dopadem na pracovní trh žen v České republice a vytvořil jsem projekci předpokládaného počtu matek s malými dětmi v roce 2020, z níž byla poté velmi hrubě odhadnuta potenciální ekonomická ztráta z důvodu nezačlenění této skupiny žen na pracovní trh.

Nyní bych se rád více zaměřil na pracovní trh žen v České republice a na zhoršenou pozici matek s malými dětmi na pracovním trhu. Rád bych ověřil, zda existuje nějaký vztah mezi nedostatečnými kapacitami předškolních zařízení a zaměstnaností matek a jaké případné další determinanty mohou zaměstnanost žen s malými dětmi ovlivňovat. Mimo tohoto bych dále rád vylepšil a rozšířil zmiňovanou projekci předpokládaného počtu matek s malými dětmi a využil ji k odhadu dodatečného potenciálního přírůstku pracovní síly v České republice.
Hypotézy:
1. Hypotéza #1: Míry zaměstnanosti matek s malými dětmi jsou negativně ovlivňovány nedostatečnou kapacitou zařízení předškolní péče.
2. Hypotéza #2: Dostupnost předškolní péče se bude do budoucna postupně zlepšovat v souvislosti s poklesem počtu živě narozených dětí. Tento fakt bude mít dopad na pozici žen s malými dětmi na trhu práce.
Metodologie:
Pro analýzu použiji data za okresy České republiky z Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také data z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a Výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC). V práci nejprve popíši pracovní trh v České republice, pozici žen na tomto trhu a také uvedu krátké srovnání s vybranými cizími zeměmi. Poté popíši vývoj dostupnosti předškolní péče v České republice po roce 1990, mimo jiné i v souvislosti s populačním vývojem v České republice. K určení vztahu mezi mírou zaměstnanosti žen s malými dětmi a nedostatkem míst v zařízeních předškolní péče bude využit lineární regresní model. Projekce budoucího počtu matek s malými dětmi bude provedena na základě principu posunu generací v čase kohortně komponentní metody projekce obyvatelstva a s využitím dalších standardních demografických metod analýzy populačního vývoje.
Očekávaný příspěvek:
Problematika zhoršené pozice žen na pracovním trhu je poměrně složitá a je ovlivňována celou řadou aspektů z odlišných oblastí (mimo jiné například nastavením rodinné politiky v zemi, ekonomickými podmínkami či sociologickými faktory). Současná akademická literatura na toto téma nahlíží převážně pouze z jedné perspektivy (ať již z ekonomického, sociologického, politického či jiného úhlu pohledu). Já bych se na tuto problematiku rád zaměřil z jak ekonomické, tak z demografické perspektivy, což by mohlo přinést zajímavé a více komplexní výsledky do diskuze na toto téma. Výsledky této práci by také mohly pomoci při rozhodování o budoucích politických krocích v oblasti rodinné, pracovní a hospodářské politiky a opatřeních, které by měly zajistit lepší podmínky pro harmonizaci rodinného a pracovního života matek.
Obsah:
1. Motivace
2. Přehled literatury a hlavní zdroje dat
3. Systém předškolní péče o děti jako část rodinné politiky
3.1. Vývoj dostupnosti předškolní péče v České republice po roce 1990
3.2. Situace českých žen na trhu práce
4. Regresní model
4.1. Představení modelu, popis dat,…
4.2. Výsledky
5. Projekce očekávaného počtu matek s malými dětmi
5.1. Popis modelu
5.2. Výsledky
6. Diskuze
7. Závěr
Preliminary scope of work in English
Motivation:
The Czech Republic has recently faced a problem of insufficient capacity of preschool childcare facilities. The prevailing view is that establishers of these facilities failed to adequately respond to the increased demand for these services due to the growing number of live births. In the context of this fact, many parents fail to find a place in these facilities for their children, and one of them then often has to care for the child at home (in most cases it is the woman in the Czech Republic). Limited availability of preschool care has thus probably a quite significant impact on the employment of Czech women with small children and Czech Republic thereby loses relatively great economic potential.

In this thesis, I would like to build on my previous diploma thesis, which I defended in 2015 at the Faculty of Natural Sciences at Charles University in Prague (Ruml, 2015). In it, I dealt with the lack of capacity of preschool care facilities in the Czech Republic and I conducted a projection of potential candidates for preschool care services (also in the context of the Barcelona objectives and the targets of Europe 2020 strategy). I also briefly dealt with the related potential impact on the employment of Czech women and I created a projection of expected number of mothers with young children in 2020, from which was then very roughly estimated the potential economic loss due to non-inclusion of this group of women in the labour market.

Now I would like to focus more on the Czech women's labour market and the more difficult position of mothers with young children in this market. I would like to verify if there is any relationship between the lack of capacity of preschool care facilities and the employment of mothers and which other possible determinants may affect employment of women with small children. In addition, I would like to improve and extend the mentioned projection of expected number of mothers with young children in the future and thanks to this estimate the potential additional labour force in the country.
Hypotheses:
1. Hypothesis #1: Employment rates of mothers with young children are negatively influenced by the lack of capacity of preschool care facilities.
2. Hypothesis #2: The availability of preschool care will increase in the future due to the decline in the number of births. This fact will have an impact on the position of women with young children on the labour market.
Methodology:
For the analysis I will use data for districts of the Czech Republic from the Czech Statistical Office, the Ministry of Education, Youth and Sports and also data from the EU Labour Force Survey (EU-LFS) and EU statistics on income and living conditions (EU-SILC). Firstly, I will describe the labour market in the Czech Republic, the position of women on this market and I will also provide a short comparison with other countries. Then, I will describe the development of availability of preschool childcare in the Czech Republic after 1990, among others, in the context of population development in the Czech Republic. To determine the relationship between the employment rate of mothers and the lack of capacity of preschool care facilities will be used a linear regression model. Projection of expected number of mothers with young children then will be conducted on the basis of cohort component method of population projection and with the use of other standard demographic methods for analysis of population dynamics.
Expected Contribution:
The issue of the position of women on the labour market is relatively complicated and it is influenced by a range of aspects from different areas (e.g. some sociological factors, family policy settings, economic conditions, etc.). The current academic literature on this issue mostly views from only one perspective (whether from an economic, sociological, political or other point of view). I would like to focus this issue from both an economic and a demographic perspective, which could bring interesting and more comprehensive results in a discussion on this topic. The results of the work could also help in deciding on future policy actions in the field of family, labour and economic policies and measures, which should ensure better conditions for harmonization of family and working life of mothers.
Outline:
1. Motivation
2. Literature and data sources
3. Preschool child care system as part of a family policy
3.1. Development of availability of preschool childcare in the Czech Republic after 1990
3.2. Czech women's labour market situation
4. Regression model
4.1. Introduction into the model, data description,…
4.2. Results
5. Projection of expected number of mothers with young children
5.1. A description of the model
5.2. Results
6. Discussion
7. Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html