Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Mýty a kontroverze: Ukrajinské dobrovolnické jednotky v Donbasu 2014-15
Thesis title in Czech: Mýty a kontroverze: Ukrajinské dobrovolnické jednotky v Donbasu 2014-15
Thesis title in English: Myths and Controversies: Ukrainian Volunteer Units in Donbas 2014-15
Key words: Ukrajina, Rusko, dobrovolnické prapory, válka v Donbasu, fašismus, nacismus, zločiny, islám, oligarchové, politické strany
English key words: Ukraine, Russia, volunteer battalions, war in Donbas, fascism, Nazism, crimes, Islam, oligarchs, political parties
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.01.2016
Date of assignment: 08.01.2016
Date and time of defence: 16.09.2016 00:00
Venue of defence: IMS FSV Jinonice
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of proceeded defence: 16.09.2016
Reviewers: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Ukrajinské polovojenské dobrovolnické jednotky se staly klíčem pro boj s hrozbami rusko-separatistické hybridní války a jejich činnost se výrazně promítla do výsledku bojových operací. Tato případová studie se věnuje fenoménu dobrovolnických praporů včetně mýtů a kontroverzí, které je provázejí. Práce definuje a analyzuje čtyři nejkontroverznější témata, která jsou zmiňována v souvislosti s dobrovolnickými jednotkami a konfrontuje je s realitou. Dále se zabývá příčinami vzniku těchto kontroverzí a zkoumá důsledky působení problematických jednotek na bezpečnostní a politickou situaci v zemi. Tato témata zahrnují problematiku rozšíření radikálního nacionalismu, fašismu a neonacismu v dobrovolnických jednotkách, trestnou činnost jejich příslušníků, roli náboženství v dobrovolnickém hnutí a vazby jednotek na politické strany a oligarchy, a s tím související financování.
Preliminary scope of work in English
Ukrainian paramilitary volunteer units became a key to fight threats of the russo-separatist hybrid war and their activity could be strongly reflected in the outcome of combat operations. This case study examines a phenomenon of volunteer battalions including myths and controversies that accompany them. The paper defines and analyzes four most controversial issues that are connected with volunteer units and confronts them with reality. Furthermore, it deals with roots and origins of these controversies and examines consequences of problematic units on the security and political situation in Ukraine. These topics include a spread of radical nationalism, fascism and neo-Nazism in volunteer units, criminal activities of volunteer fighters , the role of religion in the volunteer movement and links between volunteer units and political parties or oligarchs and related problems such as financing.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html