Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vězeňská zkušenost (1914-1918) : vězeňská korespondence Cyrila Duška
Thesis title in Czech: Vězeňská zkušenost (1914-1918) : vězeňská korespondence Cyrila Duška
Thesis title in English: The Prison Experience (1914-1918) : Cyril Dušek´s correspondence from prison
Key words: první světová válka, političtí vězni, korespondence, každodennost, Cyril Dušek
English key words: World War I., political prisoners, correspondence, everyday life, Cyril Dušek
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.01.2016
Date of assignment: 07.01.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 19.01.2016
Date and time of defence: 29.05.2017 10:30
Date of electronic submission:25.04.2017
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce Vězeňská zkušenost (1914-1918) se bude zabývat korespondencí jakožto historickým pramenem a prostředkem komunikace vězňů či válečných zajatců po stránce teoretické a metodické v moderní době. Zaměření se bude týkat období první světové války a problematiky korespondence politických vězňů. Korespondence z vězení představovala jediný komunikační prostředek vězňů s okolním světem, je tedy badatelsky velmi důležitá, jelikož poskytuje zajímavý vhled do vězeňské každodennosti a odkrývá různé podoby vnímání a vývoj myšlení jednotlivců ve vypjatých životních situacích. Základním cílem práce bude analýza vězeňské korespondence Cyrila Duška, její význam v kontextu další zachované korespondence, cenzurní aspekty korespondence z vězení, dále zachycení vězeňské každodennosti politických vězňů.
References
Vybraná odborná literatura
ABBAL, Odon. Soldats oubliés, les prisonniers de guerre, Études et Communication, Bez-et-Esparon, 2004.
BECKER, Annette. Oubliés de la Grande guerre: humanitaire et culture de guerre, 1914-1918: populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Éditions Noêsis, Paris, 2003.
BOUŠKA, Tomáš, LOUČ, Michal, PINEROVÁ, Klára (edd.). Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy. Praha, Česká asociace orální historie, 2009.
ČÁSLAVOVÁ, Petra. Cenzura vězeňské korespondence v Československu v letech 1948-1955, in: Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 186-204.
FOUCALT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha, Dauphin, 2000.
FRANCEK, Jindřich. Zločin a trest v českých dějinách. Praha, Rybka Publishers: Euromedia Group, 1999.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava kol. Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha, ISV nakladatelství, 2001.
JONES, Heather, Violence against prisoners of war in the First World War: Britain, France, and Germany, 1914-1920. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011.
JŮNOVÁ-MACKOVÁ, Adéla a kol. S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924), Praha, Scriptorium, 2014.
KOCOUREK, Katya. Aktivní nebo pasivní revoluce doma? Vzpomínky Viktora Dyka, Josefa Svatopluka Machara a Aloise Rašína z vězení během Velké války (1914-1918), in: Historie vojenství. Časopis historického ústavu Armády České Republiky. Praha, 2003, s. 106-124.
LENDEROVÁ, Milena – KUBEŠ, Jiří (edd.). Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření?, Pardubice, Univerzita Pardubice 2004.
PAULOVÁ, Milada. Dějiny Maffie: odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914-1918. Díl 1. Ve znaku persekuce. Praha, Československá grafická Unie, 1937.
POKORNÁ, Magdaléna. Korespondence – meze a možnosti využití historického pramene, in: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. 286-311.
ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka 1914-1918, Praha, Nakladatelství lidové noviny, 2014.
WÖGERBAUER, Michael a kol. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Praha, Academia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014.
Vybrané prameny
Archivní prameny
Archiv Národního muzea, fond Alois Rašín.
Archiv Národního muzea, fond Bedřich Hlaváč.
Archiv Národního muzea, fond Cyril Dušek.
Archiv Národního muzea, fond Maffie.
Literární archiv památníku národního písemnictví, fond Josef Svatopluk Machar.
Publikované prameny
ARBES, Jakub. Romaneto v listech: korespondence z let 1867-1892/sestavila Jaroslava Janáčková. Praha, Arsci, 2010.
ČERVINKA, Vincenc. Moje rakouské žaláře. Praha, J. Otto, 1928.
ČERVINKA, Vincenc (edd.). Z doby persekucí a kriminálů. Vzpomínky českých novinářů a literátů. Praha, B. Kočí, 1920.
DYK, Viktor. Vzpomínky a komentáře: 1893-1918. Praha, Ladislav Kuncíř, 1927.
HÁJKOVÁ, Dagmar – SOUKUP, Jaroslav (edd.). Milá mama – Dear Alice: korespondence Alice a Charloty Masarykových 1915-1916. Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2001.
HAJŠMAN, Jan. Česká Maffie. Vzpomínky na odboj doma. Praha, Orbis, 1935.
HAVELKA, František Josef. Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914-1916. Praha, Šolc 1916.
KRAMÁŘ, Karel. Paměti dr. Karla Kramáře, Praha, Československý čtenář, 1938.
KRULICHOVÁ, Marie. Zapomenuté hlasy: korespondence, deníkové záznamy a kresby z první světové války. Hradec Králové, Kruh, 1986.
MACHAR, Josef Svatopluk. Kriminál. Žito 1916. Psáno 1917-18. Praha, Gustav Dubský, 1918.
RAŠÍN, Alois. Listy z vězení/sestavil Ladislav Rašín. Praha. Pražská akciová tiskárna, 1937.
RAŠÍN, Alois. Paměti dr. Aloise Rašína / z otcových zápisků sestavil Ladislav Rašín. Brno, Bonus 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html