Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Tělo jako živý obraz
Thesis title in Czech: Tělo jako živý obraz
Thesis title in English: Body as a live image
Key words: akční umění, performance, gesto, výraz, zážitek
English key words: action art, performance, gesture, expression, experience
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: Mgr. Viktor Čech
Author: Mgr. Gabriela Popovičová - assigned by the advisor
Date of registration: 23.12.2015
Date of assignment: 28.06.2016
Date and time of defence: 11.09.2018 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce „Tělo jako živý obraz" se ve své teoretické části zaměřuje na fenomény gesta, výrazu, pózy, formule patosu a řeči těla. Cílem je tyto fenomény v dílech klasických až současných autorů najít a popsat je z historického hlediska směrem od klasického po současné umění. Dalším cílem práce je najít analogie, tendence v umění a individuální přínos. Práce popisuje proměny těchto fenoménů v čase, porovnává je v návaznosti na vznik akční tvorby a reflektuje současné umění a jeho aktuální situaci.
V praktické autorské části se práce věnuje činnostem spojenými s těmito jevy. Do popředí se dostává akční tvorba a je zde kladen důraz na proces, spíš než na výsledné dílo. Cílem je zkoumat různé způsoby akční tvorby a prakticky si je vyzkoušet. Takto vzniklé práce tvoří volný soubor.
Didaktická část diplomové práce obsahuje výtvarné úkoly pro žáky, ve kterých je zastoupena akční tvorba podle určeného scénáře. Jedná se o didaktickou transformu uměleckých obsahů vybraných autorů.
References
BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova. Brno: MU. 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1.
FULKOVÁ, M. HAJDUŠKOVÁ L. SEHNALÍKOVÁ V. Galerijní a muzejní edukace. Vlastní cestou k umění. Praha: PedF UK. UPM. 2012. 320 s. ISBN 978-80-7101-111-8.
FULKOVÁ, M. HAJDUŠKOVÁ, L. KITZBERGEROVÁ, L. SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace II. Umění a kultura ve školním kontextu. Učení z umění. Praha: PedF UK. UPM. 2013. 352 s. ISBN 978-80-7290-700-7.
GOLDBERG, R. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson. 2011. 256 s. ISBN 978-0500-204-047.
HANUŠ, R. CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada. 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2.
HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: MU. 1998. 142 s. ISBN 80-7204-084-7.
JONES, A. Body Art/Performing the Subject. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1998. 368 s. ISBN 978-08-166-2773-8.
LIESMANN, N. Filozofie moderního umění. Praha-Olomouc: Votobia. 2000. 205 s. ISBN 80-7198-444-2.
MORGANOVÁ, P. Akční umění. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl. 2009. 280 s. ISBN 978-80-904149-1-4.
O´REILLY, S. The Body in Contemporary Art (World of Art). London: Thames & Hudson. 2009. 224 s. ISBN 978-05-002-0400-9.
REZEK, P. Tělo, věc a skutečnost. Spisy V. Praha: Galerie Ztichlá klika. 2010. 350 s. ISBN 978-80-903898-5-4.
SLÁDEK, O. Performance/Performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2012. 202 s. ISBN 978-80-85778-76-2.
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění I. Teorie a praxe artefiletiky. Praha: PedF UK. 2001. 82 s. ISBN 80-7290-066-8.
ZHOŘ, I. HORÁČEK, R. HAVLÍK V. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991. 84 s. ISBN 80-7067-074-6.
Preliminary scope of work
„Tělo jako živý obraz" se zaměřuje na fenomény gesta, výrazu, pózy, formule patosu a řeči těla, popisuje jejich proměny a reflektuje akční tvorbu a současné umění. Akční tvorba je v popředí a důraz je kladen na proces, než na výsledné dílo. Výtvarné úkoly jsou zaměřeny na didaktickou transformu uměleckých obsahů vybraných autorů.
Preliminary scope of work in English
Thesis „Body as a Living Picture" focuses on phenomenons of gesture, expression, pose, pathos and body language. It describes the shift in the way of portraying these phenomenons in the time with the accent on action, today´s art and interactive art, with the emphasis on acctual creating proces rather then on final product. Visual tasks are focused on didactics tranform artistics contents of selected authors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html