Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Povídka v české překladové literatuře
Thesis title in Czech: Povídka v české překladové literatuře
Thesis title in English: On the position of short stories in Czech translations
Key words: povídka|současná česká literatura|překladová literatura|překlad|povídková sbírka|rozhovory|nakladatelský proces|korpus
English key words: short story|contemporary Czech literature|translated fiction|translation|short story collection|interviews|publishing process|corpus
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.12.2015
Date of assignment: 04.12.2015
Confirmed by Study dept. on: 21.12.2015
Date and time of defence: 11.09.2018 10:00
Date of electronic submission:28.07.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Šárka Belisová
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce vychází ze všeobecně rozšířeného argumentu zahraničních i českých nakladatelství, že povídka jako literární útvar je v současné době čtenářsky neatraktivní, a proto se knižně nevydává. Záměrem práce je ověřit tuto tezi a její reálné dopady v oblasti původní české tvorby i recepce zahraničních literatur, v průřezu nakladatelského provozu a v rámci možností i u odborného a čtenářského publika. Práce se podrobněji zaměří na období po roce 1989 a důraz bude klást na překlady z francouzského a anglického jazyka.
Teoretická část nejdříve uvede charakteristiku povídky jako literárního žánru včetně problematiky její definice. Poté stručně nastíní její vývoj v mezinárodním i českém kontextu a popíše historii vydávání povídek v překladové literatuře se snahou najít přelomový bod, kdy byly povídky vytlačeny do pozadí. Změnu v přístupu k vydávání povídek bude komentovat nejen z časového hlediska, ale pokusí se dohledat i její příčiny.
Vyústěním tohoto zkoumání by v empirické části mělo být zmapování současné pozice povídky v české původní i překladové próze, doložené mj. konkrétními daty z knihovnických katalogů. Nedílnou součástí práce by měl být i terénní výzkum – ankety, řízené rozhovory, osobní korespondence – postihující různé kategorie knižního provozu. V závěru se vyjádří k současné pozici povídky v zahraniční, české původní a české překladové tvorbě.
Empirická část práce zahrne též případovou studii založenou na konkrétní nabídce vlastního překladu (v rozsahu cca 10 NS) vybrané povídky z oblasti francouzsky psané literatury. Překlad bude součástí diplomové práce a diplomantka bude komentovat celý proces vzniku překladového textu od výběru textu k jeho potenciálnímu vydání. Postup tedy zachytí ve dvou liniích, zaprvé hledání publikačních možností a případně pořízení licence (autorských práv) a další kroky směřující ke knižnímu (event. časopiseckému) vydání, zadruhé vypracování překladu, jeho redakční čtení a finální fáze zapracování připomínek redaktora.
References
ALLEN, W. E. Some aspects of the American short story. 1. vyd. London: Oxford university press, 1973. ISBN 0-19-725694-5.
ANDRÈS, P. La nouvelle. Paris: Ellipses, 1998.
GODENNE, R. La nouvelle française. Vendôme: PUF, 1974.
CASANOVA, Pascale. Světová republika literatury. Přel. Čestmír Pelikán. Praha: Karolinum, 2012.
CHARPENTIER, Isabelle (ed.). Comment sont recues les oeuvres. Paris: Créaphis, 2006.
COMPAGNON, Antoine. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Přel. Eva Sládková. Brno : Host, 2009.
HILSKÝ, M. Od Poea k postmodernismu. 1. vyd. Praha: Odeon a H &H, 1993. ISBN 80-85787-20-2 (ISBN 80-85787-20-0).
MACHALA, L. Literární bludiště: bilance polistopadové prózy. 1. vyd. Praha: Brána, 2001. ISBN 80-7243-139-0.
MIGNARD, A. a WALSH, M. La nouvelle française contemporaine. Paris: ADPF, 2000.
MOCNÁ, D., PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha/Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-669-X. Encyklopedické heslo „Povídka“.
NÜNNING, A., ed. Lexikon teorie literatury a kultury. 1. vyd. Brno: Host, 2006.ISBN 80-7294-170-4.
PILAŘ, M. Pokus o žánrové vymezení povídky. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. ISBN 80-7042-411-7.
RISTERUCCI-ROUDNICKY, Danielle. Introduction à l'analyse des œuvres traduites. Paris : Armand Colin, 2008.
SHAW, V. The short story: critical introduction. 5. vyd. London/New York: Longman, 1992. ISBN 0-582-48687-4.
ŠERBEROVÁ, A. Minutový román. In.: Tvorba (příloha Kmen), květen 1984, č 21, s. 1.
ŠESTÁK, P.: POVÍDKA NEBO AUTOBIOGRAFICKÁ STÍŽNOST? Příznačné podoby současné české povídky. Praha: PedF UK, 2007.
ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost I, II. Brno : Host, 2013.
VADDÉ, Agnès. Politique éditoriale et de traduction : L’Exemple de la littérature française traduite en tchèque entre 1960 et 1989. Genève : Université de Genève, 2001.
VIART, D. ; VERCIER, B. La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris : Bordas, 2005.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html