Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pojetí výuky paleontologie na základních školách
Thesis title in Czech: Pojetí výuky paleontologie na základních školách
Thesis title in English: Concept of Paleontology Teaching at Primary Schools
Key words: paleontologie, historická geologie, výuka, přírodopis, dinosauři, základní škola, dotazníkové šetření, Praha
English key words: paleotology, hiostorical geology, teaching, natural history, dinosaurs, primary school, questionnaire survey, Prague
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Supervisor: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.12.2015
Date of assignment: 02.12.2015
Date and time of defence: 12.09.2018 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 12.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výuku paleontologie a historické geologie na 2. stupni základní školy v rámci vzdělávacího předmětu přírodopis. Teoretická část práce shrnuje problematiku paleontologie v ČR včetně jejího historického vývoje a mapuje systém kurikulárních dokumentů ČR, především Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavním cílem práce je zpracování 5 tematických výukových bloků obsahující učivo z historické geologie, které lze uplatnit během výuky přírodopisu na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Praktická část obsahuje ucelenou přípravu výukových bloků včetně metodiky a 3 výzkumná šetření, která měla za cíl zjistit zájem žáků o výuku podle tematických bloků, představy žáků o vzhledu dinosaurů a zhodnocení vyobrazení dinosaurů z rozličných předloh (populárně naučné knihy, celovečerní filmy, dokumentární seriály a hračky). Zájem žáků o výukové bloky byl vyhodnocen za pomoci dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 113 žáků. Představy žáků o dinosaurech byly studovány porovnáním kreseb dinosaurů se 4 charakteristickými znaky, které 107 žáků nakreslilo. Zhodnocení vyobrazení dinosaurů bylo realizováno porovnáním 94 obrazových předloh s totožnými znaky jako u žáků. Výuka i výzkum se uskutečnili na základní škole Na Beránku v Praze 12. Výsledky dokládají, že témata paleontologie a historické geologie nejsou pro žáky příliš atraktivní a jejich zařazení do výuky nemá vliv na zvýšení zájmu o přírodopis. Druhé výzkumné šetření potvrdilo, že žáci mají mylné představy o vzhledu dinosaurů, které neodpovídají moderním poznatkům o této skupině organismů. Dále bylo zjištěno, že vyobrazení dinosaurů v různých předlohách naopak vědeckým znalostem odpovídají s výjimkou hraček a bohužel učebnic pro ZŠ.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis is focused on the teaching of paleontology and historical geology at the 2nd level of primary school within the educational subject of natural history. The theoretical part summarizes a problematic of paleontology in the Czech Republic, including its historical development, and presents the system of curricular documents of the Czech Republic primarily the Framework Education Program for Elementary Education. The main aim of the thesis is to compile five thematic teaching blocks from historical geology, which can be used in the teaching of natural history at the primary school and in the corresponding levels of multi-year grammar schools. The practical part described the teaching blocks including their methodology and three research surveys thematically aimed to identification of students’ interest in paleontology within the blocks, students’ ideas about an appearance of the dinosaurs, and their evaluation of dinosaur images from various popular books, feature films and toys. The interest of students in the teaching blocks was evaluated using a questionnaire survey (113 participates). A “correct” appearance of the dinosaurs was studied by comparing drawings of dinosaurs with four characteristic features drawn by 107 pupils. The evaluation of dinosaur images was carried out by comparing 94 image templates with the same features as the students’ drawings mentioned above. The testing of the blocks and mentioned research were carried out at primary school Na Beránku, Prague 12. The results show that the topics of paleontology and historical geology are not very attractive for students and their inclusion in the teaching does not affect higher interest in natural history. It has also confirmed that students have misconceptions about the appearance of dinosaurs that do not correspond to the modern knowledge about this group of organisms. Furthermore, it was found that the images of dinosaurs in different artworks correspond to scientific knowledge except for toys and unfortunately textbooks for primary schools.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html