Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Výchovný vliv předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1.st. waldorfské školy.
Thesis title in Czech: Výchovný vliv předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1.st. waldorfské školy.
Thesis title in English: Educational influence of Drama in Education on social and mental developement of pupils with learning difficutilties of the 1.st grade at Walfdorf school.
Key words: Waldorfská pedagogika, dramatická výchova, specifické poruchy učení, psychosociální vývoj, sociální dovednosti, 2. a 3. třída, 1. stupeń
English key words: Waldorf schooling, Drama in Education, social and mental developement, social skills,learning difficutilties, 2nd and 3rd class, 1st grade.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: Mgr. Radmila Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2015
Date of assignment: 01.12.2015
Date and time of defence: 23.05.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:18.04.2018
Date of proceeded defence: 23.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. Mgr. Radek Marušák
 
 
 
Guidelines

Cíl diplomové práce:
Ověřit vliv systematické práce metodami a technikami DV na žáky 1.stupně ve třídě se SPU ve waldorfské škole.

Postup při realizaci:
1) Studium odborné literatury.
2) Formulace výzkumných otázek, respektive hypotéz pro praktickou část diplomové práce.
3) Příprava stěžejní hodiny dramatické výchovy, která bude dokladem o pokroku žáků.
4) Zpracování příprav hodin tvořivé dramatiky pro 2. pololetí pro 2. třídu.
5) Realizace stěžejní hodiny se zaznamenáním výchozího stavu u kolektivu i jednotlivců.
6) Realizace prvního čtvrtletí včetně reflexí hodin.
7) Realizace stěžejní hodiny se zaznamenáním případných změn u kolektivu i jednotlivců po 1. čtvrtletí.
8) Realizace druhého čtvrtletí včetně reflexí hodin.
9) Realizace stěžejní hodiny se zaznamenáním případných změn u kolektivu i jednotlivců po 2. čtvrtletí
10) Totéž v prvním pololetí 3. třídy stejného kolektivu.
11) Vyhodnocení pokroku žáků v psychosociálním vývoji.
12) Zodpovězení výzkumných otázek, respektive hypotéz.
References
Seznam odborné literatury:

Bláhová, K...................................................................Uvedení do systému školní dramatiky ARTAMA 1996

Budínská, H.............................................................Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát, Praha 1992

Budínská,H...................................................................................Hry pro 6 smyslů ARTAMA

Gavora, P.................................................................Úvod do pedagogického výzkumu, Paido, Brno 2000


Machková, E..............................................................Metodika dramatické výchovy, ARTAMA Praha 2002


Mlejnek,J....................................................................................Dětská tvořivá hra,ARTAMA


Rychecký,…........................................Dramatická výchova nejen pro školu 1., hry a cvičení, Lužánky, Brno, 2012


Ulrychová,I........................................................................Hrajeme si s pohádkami, Portál 2000
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html