Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Renesanční mecenát a umělecký trh v Itálii
Thesis title in Czech: Renesanční mecenát a umělecký trh v Itálii
Thesis title in English: Renaissance patronage and art market in Italy
Key words: mecenát, renesance, umělecký trh, Itálie, člověk, umělec, patron
English key words: Patronage, the Renaissance, the art market, Italy, man, artist, patron
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2015
Date of assignment: 01.12.2015
Date and time of defence: 24.05.2017 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:18.04.2017
Date of proceeded defence: 24.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student pročte českou a vybranou evropskou literaturu na téma mecenátu a uměleckého trhu v době renesance a zformuluje cíle bakalářské práce. Vypracuje na základě širokého studia literatury vlastních závěrů souhrnnou studii a naznačí v ní i aktuální významové souvislosti s dneškem.
V pedagogické části zvolí vhodné téma, inspirované tématem poptávky a trhu s uměním, zformuje dětský nebo středoškolský kolektiv k vytvoření výtvarných prací na pečlivě po konzultaci s vedoucím práce koncipované téma, uskuteční je v pedagogickém procesu a textově zpracuje jím dosažené výsledky.
Ve vlastní výtvarné práci vytvoří cyklus prací, inspirovaný studovanou problematikou a po konzultaci s vedoucím práce jeho téma předem specifikuje.
References
VASARI G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. I, II. Praha: Odeon, 1976, 1977.
LEONARDO DA VINCI. Úvahy o malířství. Praha 1941.
BURKE, P. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany 2007.
HASKELL, F. Patrons and painters. A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New Haven - London: Yale University Press, 1980 (1. vydání 1963).
GARIN, E. Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003.
ALBERTO, Leon Battista. O malbě. O soše. Praha 1947.
ANTAL, Frederick. Florentské malířství a jeho společenské pozadí
JAKUBEC, O. Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha 2012

Doplňková literatura:
DANIEL, L. Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli 1631-1656. Praha: Národní galerie v Praze, 1995.
DANIEL, L. (ed.) Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek. Milano: Electa, 1996.
DANIEL, L. (ed.) Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů. Praha: Národní galerie v Praze, 2002.
DUBY, G. Umění a společnost ve středověku. Praha – Litomyšl 2002.
HLOBIL, I. - PETRŮ, E. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
ASCH, R. G. – BIRKE, A. M. (edd.) Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginnig of the Modern Age, c. 1450-1650. Oxford 1991.
BAXANDALL, M. Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures. London – New Heaven 1985.
DaCOSTA KAUFMANN, T. Court, Cloister, and City. The Art and Culture of Central Europe, 1450-1800. Chicago 1995.
Preliminary scope of work
Studium literatury na téma mecenátu a uměleckého trhu v době renesance a formulace cílů bakalářské práce.
Souhrnná studie k tématu.
Koncipování tématu pedagogické práce na související téma, výběr vzorku žáků, realizace tématu a jeho hodnocení.
Příprava užší koncepce vlastní výtvarné práce na téma související s teoretickou částí práce, vytvoření cyklu maleb.
Preliminary scope of work in English
Studying on the theme of patronage and art market in the Renaissance and outlining of aims of the work.
Outlining the topic of pedagogical work on the theme of the topic, sampling of pupils, realization of the theme and its evaluation.
Preparing the narrower concept of the own art work on the theme of the theoretical part of the work, creating a cycle of paintings.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html