Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Světlo v českém malířství kolem roku 1900
Thesis title in Czech: Světlo v českém malířství kolem roku 1900
Thesis title in English: Light in the Czech painting around 1900
Key words: krajina, světlo, malířství, vícepohledovost, akvarel, barva
English key words: landscape, light, painting, different perspectives, watercolor, color
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2015
Date of assignment: 27.11.2015
Date and time of defence: 24.05.2017 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:18.04.2017
Date of proceeded defence: 24.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Studentka prostuduje českou a vybranou evropskou literaturu o tématu a zformuluje cíle bakalářské práce. Vyhledá podle dostupných zdrojů v galeriích, muzeích umění, muzeích, veřejných institucích a soukromých a korporátních sbírkách obrazy a nástěnné malby, související se sledovaným tématem, a sestaví z nich reprezentativní výběr. Zpracuje na základě literatury, vlastního zkoumání a na podkladě shromážděných obrazů téma a jeho hlubší smysl do souhrnné studie a naznačí v ní i významové souvislosti s literaturou, grafikou a poezíí kolem roku 1900.
V pedagogické části zvolí vhodné téma pro inspiraci dětského nebo středoškolského kolektivu k vytvoření malířských prací na téma světlo, uskuteční je v pedagogickém procesu a textově zpracuje jím dosažené výsledky.
Ve vlastní výtvarné práci vytvoří cyklus maleb na téma světlo, který ještě podle vlastního názoru a po konzultaci s vedoucím práce předem úzce specifikuje.
References
Tomáš Vlček: Světlo. Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století. Galerie hlavního města Prahy, Městské muzeum a galerie Vodňany. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1982
Ingo F. Walther (ed.): Umění 20.století, přel. Blanka Pscheidtová, Jindřich Schwippel. Praha: Slovart, 2004
Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Hal Foster a Rosalind Kraussová: Umění po roce 1900, přel. Josef Hrdlička, Irena Ellis a Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007
Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění IV/1. Praha, 2001
František Kovárna: Antonín Slavíček. Praha 1930
Karel Boromejský Mádl: Umění včera a dnes. Praha 1908
Jana Orlíková: České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce západočeské galerie v Plzni. Plzeň 2007
Roman Prahl, Lenka Bydžovská: Volné směry. Časopis secese a moderny. Praha 1993
Petr Wittlich: Česká secese. Praha 1982
Petr Wittlich, Lenka Bydžovská, Karel Srp, Polana Bregantová: Jan Preisler 1872-1918. Praha, 2003

Preliminary scope of work
Studium tématu světlo v malířství a světlo v českém malířství kolem roku 1900 v české a zahraniční literatuře.
Koncipování tématu pedagogické práce na téma světlo, výběr vzorku žáků, realizace tématu a jeho hodnocení.
Příprava užší koncepce vlastní výtvarné práce na téma světlo, vytvoření cyklu maleb.
Preliminary scope of work in English
Studying on the light in painting and the light in the Czech painting around 1900 in the Czech and foreign literature.
Outlining the topic of pedagogical work on the theme of light, sampling of pupils, realization of the theme and its evaluation.
Preparing the narrower concept of the own art work on the theme of the light, creating a cycle of paintings.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html