Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Instituty související s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek
Thesis title in Czech: Instituty související s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek
Thesis title in English: Institutes related to the tender price in the award procedures of public contracts
Key words: Veřejné zakázky, předběžné tržní konzultace, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, hodnocení nabídek, nabídková cena, ekonomická výhodnost nabídky, mimořádně nízká nabídková cena
English key words: Public procurement, preliminary market consultation, estimated value of public contracts, evaluation of tenders, tender price, economical advantageousness of the tender, abnormally low tender price
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.11.2015
Date of assignment: 27.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 10.01.2017
Date and time of defence: 09.01.2017 15:30
Venue of defence: Místnost č. 230
Date of electronic submission:15.11.2016
Date of proceeded defence: 09.01.2017
Opponents: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této diplomové práce je ucelená analýza vybraných institutů souvisejících s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek ve světle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s akcentem na zhodnocení dopadů nové právní úpravy a identifikaci případných rizik, zatímco jejím dílčím cílem je komparace s právní úpravou předchozí, tedy zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a posouzení využití dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury správních soudů.
První kapitola se zabývá stručným exkurzem do právní úpravy zadávání veřejných zakázek, cíli a účely této právní úpravy a vymezení základní charakteristiky zadávání veřejných zakázek. Předmětem druhé kapitoly je analýza institutu předběžných tržních konzultací jednak v obecné rovině, jednak se zaměřením na účel předběžných tržních konzultací, jejich aplikaci, praktické provedení, výhody a rizika s nimi související a jejich dopady na zadávací řízení. Třetí kapitola je věnována předpokládané hodnotě veřejné zakázky, pravidlům jejího stanovení, problematice dělení veřejných zakázek a jejímu vlivu na nabídkovou cenu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku procesu hodnocení nabídek a změny v procesu zadávání veřejných zakázek související s umožněním hodnocení nabídek před provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Dále se kapitola zabývá novým pojetím hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a snahou o převahu hodnocení spočívajícího v poměru mezi kvalitou a cenou plnění veřejné zakázky. Poslední pátá kapitola popisuje novou právní úpravu mimořádně nízké nabídkové ceny včetně možností jejího apriorního určení a fakultativního a obligatorního vyloučení v případě konstatování její existence.
Preliminary scope of work in English
The main aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive analysis of selected institutes related to the tender price in the award procedures of public contracts in the light of the new Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, with its main focus on evaluation of impacts of the new legislation and identification of its potential risks, while its partial focus lies in comparison with previous legislation, i.e. Act No. 137/2006 Coll., on public procurement, as amended, and assessment of usage of up to now decision practice of the Office for the Protection of Competition and case law of administrative courts.
The first chapter deals with a brief overview of the public procurement legislation, its aims and purposes and identification of elementary characteristics of the award procedures of public contracts. The subject of the second chapter is to analyze preliminary market consultation from the general point of view and simultaneously to provide an analysis with a focus on its application, practical execution, benefits and drawbacks related thereto and its influence on the procurement procedures. The third chapter deals with the estimated value of public contracts, rules of its calculation, the issue of division of public contracts and its influence on tender prices. The fourth chapter focuses on general characteristics of the procedure of evaluation of tenders and changes to the award procedures of public contracts related to the possibility of executing of the evaluation of tenders prior to the assessment of compliance with the selection criteria. Furthermore, the chapter deals with the new approach of the contract award criteria being solely the economical advantageousness of the tender and the new effort to increase frequency of the usage of the price-quality ratio. The last fifth chapter describes the new adaptation of abnormally low tender price including the possibility to determine the abnormally low tender price in advance and facultative and obligatory exclusion in the case of its existence.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html