Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Thesis title in Czech: Charakterizace podjednotek eukaryotického translačního iniciačního faktoru 3 (eIF3) u samčího gametofytu A. thaliana
Thesis title in English: Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Key words: rostliny, huseníček, Arabidopsis thaliana, gametofyt, samčí gametofyt, pyl, pylové zrno, pylová láčka, šešule, translace, mRNA, eukaryotický iniciační faktor 3, translační iniciační faktor 3, eIF3, konstitutivní fotomorfogeneze, COP9 signalozom, CSN, přenos, exprese, proteinová lokalizace, knock-out mutace
English key words: plants, Arabidopsis thaliana, gametophyte, male gametophyte, pollen, pollen grain, pollen tube, silique, translation, mRNA, eukaryotic initiation factor 3, translation initiation factor 3, eIF3, constitutive photomorphogenesis, COP9 signalosome, CSN, transmission, expression, protein localization, konckout mutation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: Said Hafidh
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2015
Date of assignment: 14.01.2016
Date of electronic submission:14.08.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Opponents: Katarzyna Retzer, Dr.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Preliminary scope of work
Samčí gametofyt představuje vysoce redukovanýhaploidní organismus, který dovoluje studovat vývoj a diferenciaci na úrovni jedné haploidní buňky. Správný vývoj a zrání pylu je kontrolováno pomocí řady regulačních mechanismů. Mezi klíčovépatří regulace transkripce a regulace translace. Zatímco při transkripci hrají hlavní úlohu transkripční faktory aktivní v různých stádiích vývoje a jimi rozeznávanéregulační sekvence, regulace na translační úrovni představuje studium mechanismu skladovánímRNA během zrání pylu a její aktivace po vyklíčení pylového zrna. Eukaryotickýiniciační faktor 3 (eIF3) se podílí na iniciaci translace v eukaryotických buňkách s tím, že existují příklady, kdy se jeho jednotlivépodjednotky podílely na selektivní translaci různých transkriptů. Podjednotky eIF3 jsou evolučně konzervovanéu řady eukaryotických organismů a jsou aktivní takév samčím gametofytu tabáku a huseníčku. Předmětem této práce bude buněčná lokalizace a funkční charakterizace vybraných podjednotek eIF3 účastnících se regulace iniciace translace v pylu a pylových láčkách tabáku a huseníčku stejně jako analýza T-DNA inserčních linií s vyřazenou funkcí zkoumaných proteinů.
Preliminary scope of work in English
The male gametophyte represents highly reduced haploid system, an excellent model for developmental and cell differentiation studies at the level of a single haploid cell. Pollen development and maturation is controlled by numerous regulatory mechanisms amongst them transcription and translation represent key regulatory levels. While during transcription play a major role transcription factors active in various stages of development and regulatory sequences recognized by them, regulation at the translational level represents mainly the mRNA storage during pollen maturation and controlled translational activation during progamic phase. Eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) is involved in the translation initiation in eukaryotic cells and it was found in association with selectively translated transcripts. eIF3 subunits are evolutionarily conserved in many eukaryotic organisms and hey are active also in the male gametophyte of tobacco and Arabidopsis. The aim of this work is the cellular localization and functional characterization of selected eIF3 subunits involved in translation initiation regulation in tobacco and Arabidopsis pollen and pollen tubes as well as analysis of the appropriate T-DNA insertion lines.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html