Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice
Thesis title in Czech: Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice
Thesis title in English: Trasffered stigma of otherness in ethnically mixed partnerships in the Czech Republic
Key words: smíšené partnerství, stigma, jinakost, etnicita, rasa, intersekcionalita
English key words: mixed partnership, stigma, otherness, ethnicity, race, intersectionality
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2015
Date of assignment: 11.11.2015
Date of electronic submission:28.06.2019
Date of proceeded defence: 17.09.2019
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Opponents: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude věnovat tématu přenesené stigmatizace jinakosti a to na základě etnické příslušnosti a to otázkám, zda se jinakost etnicity přenáší na partnera/ku v etnicky smíšených partnerských vztazích v České Republice a jak se projevuje. Bude se zabývat konstrukcí etnicity a identity v českém prostředí a zkoumat, jak případné stereotypy a představy přisuzované určitému etniku se přenášejí a ovlivňují partnerky, které jsou české národnosti a "bílé" pleti. Určujícím prvkem zde bude prvotní neviditelnost toho, že jsou ženy ve smíšeném partnerství, tedy absentovat budou na první pohled symboly kulturní, náboženské a etnické sounáležitosti. Na základě rozhovorů, bude práce zkoumat, jakou roli tyto stereotypy hrají v utváření vlastní identity žen, jak jim vzdorují nebo si je internalizují a v jakých momentech se přenesená stigmatizace projevuje. Tato diplomová práce by též chtěla zkoumat, jak přenesená stigmatizace formuje pocit kulturní a národní identity jedinců, jelikož se ve smíšených partnerstvích nalézají v prostoru „mezi“, který může být definován na základě různých kultur, národních identit.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html