Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vietnamský maloobchod jako součást problematiky nemetropolitních oblastí Česka
Thesis title in Czech: Vietnamský maloobchod jako součást problematiky nemetropolitních oblastí Česka
Thesis title in English: Vietnamese Retail as Part of the Non-metropolitan Area in Czechia
Key words: maloobchod, Česko, potravinové obchody, nemetropolitní oblasti, periferie, venkov, Vietnamci
English key words: retail, Czechia, food shops, periphery, countryside, non-metropolitan
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2015
Date of assignment: 30.11.2015
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of proceeded defence: 23.05.2018
Opponents: RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vietnamské potravinové obchody jsou lokalizovány po celém Česku
a v nemetropolitních oblastech jsou často jedinou možností nákupu potravin. Práce je zaměřená na zkoumání fungování vietnamského maloobchodu
v kontextu problematiky obslužnosti malých měst a venkovského osídlení
v Česku. Jedním z hlavních cílů práce je ověřit, jestli jsou právě vietnamské obchody jednou z možností, jak zachránit stále upadající obslužné funkce venkova. Vzhledem k tomu, že se v rámci problematiky obslužnosti venkova jedná o rozsáhlé téma, práce přináší pouze dílčí výsledky, které bude zapotřebí ověřit v dalších studiích. V úvodních částech jsou analyzovány procesy vietnamské migrace do naší země a následně je charakterizován vývoj maloobchodu. Další část je zaměřená na fungování vietnamského maloobchodu a čerpá zejména ze strukturovaných rozhovorů provedených v rámci výzkumu. Kvantitativní část výzkumu je zaměřena na problematiku rozmístění obchodů
a v empirické části je na základě provedeného dotazníkového šetření hodnoceno fungování maloobchodu v Zásmukách se zaměřením na vietnamské potravinové obchody. Z provedených analýz vyplývá, že jsou vietnamské potravinové obchody jedním z řešení, jak udržet obchodní obslužnost ve venkovských obcích. Vzhledem k efektivitě jejich fungování, v rámci které jsou minimalizovány náklady na provoz a velikost obchodů, jsou vietnamské obchody schopné fungovat i v místech, kde se předchozím podnikům nedařilo.
Preliminary scope of work in English
Vietnamese food stores are located all over the Czechia and are often the only option for food purchases in non-metropolitan areas. This dissertation is focused on the study of Vietnamese retail in the context of the problems of serviceability of small towns and rural settlements in the Czechia. One of the main goals
of this dissertation is to verify whether Vietnamese businesses are one of the ways to save the ever-falling rural service functions. Considering that the issue of rural service provision is an extensive topic, the work only yields partial results that will need to be verified in further studies. The introductory sections analyze the processes of Vietnamese migration into our country
and subsequently characterize the development of retail. The next part focuses on the operation of Vietnamese retail where structured interviews conducted within the research serve as a main source of information. The quantitative part of the research focuses on the issue of the distribution of shops, and, in the empirical part, using questionnaire the functioning of the Zásmuky retail trade with a focus on Vietnamese food stores is assessed. The analysis shows that Vietnamese food stores are one of the solutions to maintaining business in rural communities. Due to the efficiency of their operation, which minimizes operational costs and trade size, Vietnamese businesses are also able to operate in places where other business did not succeed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html