Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetooptická odezva multivrstev
Thesis title in Czech: Magnetooptická odezva multivrstev
Thesis title in English: Magneto-optic response of layered media
Key words: Magnetooptika, Optika, Magnetismus, Kerrův jev, Přenosová matice
English key words: Magnetooptics, Optics, Magnetism, Kerr effect, Transfer matrix
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.10.2015
Date of assignment: 30.10.2015
Confirmed by Study dept. on: 26.01.2016
Date and time of defence: 13.09.2016 00:00
Date of electronic submission:26.07.2016
Date of submission of printed version:26.07.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Reviewers: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Spontánní magnetické uspořádání spinů v materiálech vede k narušení symetrie systému látky a elektromagnetických vln. Změna symetrie oproti nemagnetickému materiálu má za následek rozdílné optické vlastnosti magneticky uspořádaných a neuspořádaných látek, které pro potřeby aplikací charakterizujeme na základě odrazivosti a změn polarizačních vlastností světla při odrazu na rozhraní vzduch-materiál. Charakterizace zpravidla probíhá v uspořádání, kdy je magnetizace v některé vysoce symetrické poloze, zejm. kolmo na rovinu dopadu, nebo v rovině dopadu a přitom kolmo na rozhraní nebo rovnoběžně s rozhraním vzduch-vzorek.

V některých strukturách je možné magnetizaci vzorku vychýlit mimo její vysoce symetrickou polohu s pomocí vnějšího magnetického pole, čímž se razantně změní vlastnosti magnetooptické odezvy. Pro teoretický popis takové situace ale není k dispozici zavedený nástroj. Cílem práce bude vytvoření takového nástroje, který umožní výpočet magnetooptické odezvy vrstevnatého prostředí, přičemž magnetizace je mezi dvěma výše zmíněnými vysoce symetrickými polohami. Na základě tohoto modelu student provede výpočty pro konkrétní strukturu a provede srovnání s experimentálními daty, která jsou k dispozici na pracovišti.
References
M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
S. Sugano, L. Kojima (Eds.): Magneto-optics, Springer 2000.
B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 1 a 2, matfyzpress, Praha 1994.
Zvezdin A. K., Kotov V. A.: Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics, Bristol/Philadelphia (1997).
U. Rössler: Solid State Theory, Springer, Berlin, 2009.
Časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html