Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj vztahové vazby u klientů ústavní léčby
Thesis title in Czech: Vývoj vztahové vazby u klientů ústavní léčby
Thesis title in English: Development of the attachment in clients in in the inpatient treatment
Key words: Vztahová vazba, závislost, střednědobá ústavníléčba, psychoterapie
English key words: attachment, addiction, inpatient treatment, psychotherapy
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.10.2015
Date of assignment: 27.10.2015
Date and time of defence: 05.09.2016 00:00
Date of electronic submission:19.07.2016
Date of proceeded defence: 05.09.2016
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Opponents: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato práce se zabývá vztahovou vazbou dospělého typu a jejími změnami u klientů s různým typem závislosti. Výzkum se zaměřuje na střednědobou ústavní léčbu a je realizován pomocí dotazníku ECR-RC, který je klienty vyplněn při přijetí do léčby a při jejím ukončení. Cílem práce je zjištění změn a stability vztahů a postojům k blízkým vztahům v průběhu psychoterapeutického procesu a vlivu psychoterapie na tyto aspekty
References
Bartholomew, K. &Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology
Bowlby, J. (2010). Vazba. Praha: Portál s.r.o.
Brisch, K. H. (2011). Poruchy vztahové vazby. Praha: Portál s.r.o.
Derogatis, L. (1983). SCL-90-R: Administration, scoring, and procedures manual for the revised version. Baltimore, MD: Clinical Psychometric Research.
Doumas, DM; Turrisi, R; Wright, DA. Risk Factors for Heavy Drinking and Associated Consequences in College Freshmen: Athletic Status and Adult Attachment. Sport Psychologist. 20, 4, 419-434, Dec. 2006.
Dozier, M., Cue, K. L., & Barnett, L. (2014).Clinicians as caregivers: Role of attachment organization in treatment.In. Vondráčková, Vybíral (Eds.) Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu. Psychoterapie.(1)
DSM-5 (2013). Substance-Related and Addictive Disorders. In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, FithEditon.
Endicott, J., Spitzer, R., Fleiss, J., &Cohen, J. (1976). The Global Assessment Scale: A procedure for measuring over all severity of psychiatric disturbance. Archivesof General Psychiatry^, 33, 761-771.
Flores, P. J. (2001). Addiction as an attachment disorder: Implications for group therapy. International Journalof Group Psychotherapy, 51(1), 63-81.
Fonagy, P., Leigh, T., Steele, M., Steele, H., Kennedy, R., Matton, G., et al. (1996). The relation of attachment status, psychiatric classification, and responses to psychotherapy. Journal of Clinical and Consulting Psychology, 64, 22–31.
Fraley, R. C. Relationship Structure (ECR-RS) Questionnaire. Retrieved July 18, 2016, from University of Illinois at Urbana Champaign, web site: http://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/measures/relstructures.htm
Fraley, R. C., Waller, N. G. & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of personality and social psychology
Frouzová, M., (2003). Psychologické a psychosociální faktory vzniku a rozvoje závislosti. In Drogy a drogové závislosti1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České Republiky
Griffin, D., & Bartholomew, K. (1994). Models of self and other: Fundamental dimension sunder lying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 430–445.
Hajný, M., (2008). Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislosti. In Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing a. s.
Horowitz, L. M., Alden, L. E., Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (2000). Inventory of Interpersonal Problems manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Kalina, K. (2008). Bio-psycho-sociální model v teorii a praxi. In Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing a. s.
Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing a. s.
Kalina, K., (2015). Bio-psycho-socio-spirituální model a jeho implikace pro odbornou péči. In Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing a. s.
Kinley, J. L., & Reyno, S. M. (2013). Attachment Style Changes Following Intensive Short-term Group Psychotherapy. International Journal of group Psychotherapy, (63), 53-75.
Kudrle, S., (2003). Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. In Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České Republiky.
Lawson, D. M., Barnes, A. D., Madkins, J. P., &Francios-Lamonte, B. M. (2006). CHANGES IN MALE PARTNER ABUSER ATTACHMENT STYLES IN GROUP TREATMENT. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(2), 232-237.
Léčbych, M. & Pospíšilíková, K. (2012). Česká verze škály Experiences in Close Relationships (ECR): Pilotní studie posouzení vztahové vazby v dospělosti. E-psychologie [elektronický zdroj]
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá revize : aktualizovaná druhá verze k 1.1.2009. (2008-). Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá revize : aktualizovaná druhá verze k 1.1.2009 (2., aktualiz. vyd.). Praha: Bomton Agency. Retrieved from http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:b99b5460-d6ca-11e4-b880-005056825209
Mühlpachr, P. (2008). Sociopatologie. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost. Praha: Portál.
Nešpor, K. (2001). Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál.
Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby (4.,aktualiz.). Praha: Portál.
Nešpor, K., (2003). Psychologická komorbidita a komplikace „duální diagnózy“.In Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České Republiky
Nešpor, K., Csémy, L., (2005). Pacienti léčeni pro návykové nemoci v Psychiatrické léčebně Bohnice v letech 1994-2003. Časopis lékařů českých [online]. 2005, roč. 44(3). ISSN 0008-7335. Dostupné z: 37http://www.medvik.cz/kramerius/document/ABA008_14403_MED00010976-2005-144.3_s.145-216.pdf?id=355098#page=51
Pečtová, K. (2013). Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika
Potter – Efron, P. (2006). Attachment, Trauma and Addiction. Journal of Chemical Dependency Treatment, 8(2), 71-87.
Rodgers et al, F. (1996). Léčba drogových závislostí. Praha: Grada Publishing a. s.
Ruppert, F. (2011). Symbióza a autonomie. Praha: Portál s.r.o.
Sang-EunShin, Nam-Seok Kim, and Eun-Young Jang. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. November 2011, 14(11): 665-672. doi:10.1089/cyber.2010.0470.
Schindler, A., Thomasius, R., Sack, P. M., Gemeinhardt, B., Kustner, U., & Eckert. (2005). Attachment and substance use disorders: A review of the literature and a study in drug dependent adolescents. Attachment & Human Development, 7(3), 207-228.
Slaměník, I. (2011). Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada Publishing a.s.
Smolík, P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy: Průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: MAXDORF s. r. o.
Straus, M. A. (1979). Measuring inter family conflict and violence: The Conflict Tactics Scale (CTS). Journal of Marriage and the Family, 41, 75–88.
Šustková, M., (2015). Genetické dispozice k drogovým závislostem a epigenetika. In Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing a. s.
Travis, L. A., Bliwise, N. G., Binder, J. L., & Horne-Moyer, H. L. (2001). CHANGES IN CLIENTS' ATTACHMENT STYLES OVER THE COURSE OF TIME-LIMITED DYNAMIC PSYCHOTHERAPY. Psychotherapy, (2), 149-159.
Vondráčková, P., & Vybíral, Z. (2013). Vliv typu vztahové vazby klienta na psychoterapeutický proces.
Vrtbovská, P. (2010). O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Sdružení SCAN
Preliminary scope of work
ABSTRAKT
Východiska: Tato bakalářská práce se soustředí na změny 2 základních charakteristik vztahové vazby u klientů oddělení závislostí Psychiatrické Léčebny Šternberk. Výzkumu se zúčastnilo celkem 29 respondentů, kteří podstupovali 4měsíční léčbu. Výzkum je zaměřen na kvantitativní sběr dat pomocí baterie dotazníků, které byly vyplňovány na začátku a konci léčby. Studie je anonymní a důvěrná. Respondenti jsou kódováni podle svých iniciál a data vyplňování dotazníku. Podobná studie v České Republice dosud nebyla provedena.
Cíle: Cílem této práce bylo zjistit změny ve vztahové vazbě u klientů se syndromem závislosti. Konkrétně zjistit změny ve skóru vyhýbavosti a úzkostnosti před léčbou a porovnat je se skóry vyhýbavosti a úzkostnosti po léčbě.
Metody: Pro sběr dat byl použit Anamnestický dotazník a Dotazník struktury vztahů ECR-RS Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000).
Výsledky: Výsledky ukázaly, že došlo k pozitivní změně ve snížení vyhýbavosti a úzkostnosti v obecné vztahové vazbě, vazbě k matce, otci a partnerovi/partnerce u osob se závislostí. Zde měl psychoterapeutický proces pozitivní vliv. Výsledky vztahové vazby u kamaráda/kamarádky neprokázaly žádnou změnu. Tudíž zde psychoterapie neměla žádný vliv.
Závěry: Na základě výsledků výzkumu lze považovat psychoterapii jako přínosnou na změny ve vztahové vazbě.
Preliminary scope of work in English
ABSTRACT
Background: This thesis focuses on two amendments to the basic characteristics of attachment with clients Department addiction psychiatric hospital Šternberk. The research involved a total of 29 respondents who underwent 4 months of treatment. Researches focused on quantitative data collection using a battery of questionnaires, which were completed at the beginning and end of treatment. The study is anonymous and confidential. Respondents are coded by their initials and date of filling out the questionnaire. A similar study in the Czech Republic has not yet been implemented.
Objectives: The aim of this study was to determine changes in the attachment for clients with a syndrome of dependency. Specifically, to determine changes in the scores of avoidance and anxiety before treatment and compared them with scores of avoidance and anxiety after treatment.
Methods: For data collection was used anamnesis questionnaire and Questionnaire structure and relationships ECR-RS Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000).
Results: Results showed that there was a positive change in reducing anxiety and avoidance in general attachment, attachment to the mother, father and life partner for people with addictions. The psychotherapeutic process had a positive impact. Results of the relational bond with a friend showed no change. Thus, there psychotherapy had no effect.
Conclusions: Based on the research results can be considered psychotherapy as beneficial to changes in the relationship custody.
Keywords:attachment - addiction - inpatient treatment - psychotherapy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html