Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nová média v hudebním vzdělávání
Thesis title in Czech: Nová média v hudebním vzdělávání
Thesis title in English: New Media in Music Education
Key words: hudba, nová média, vzdělávání, mobilní aplikace, počítačové hry, e-learning, kvalitativní výzkum
English key words: music, new media, education, mobile application, computer games, e-learning, qualitative research
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.10.2015
Date of assignment: 20.10.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.11.2015
Date and time of defence: 14.09.2016 09:00
Date of electronic submission:31.07.2016
Date of proceeded defence: 14.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je prozkoumat využití nových médii v hudebním vzdělávání v České republice. V první části práce bude prozkoumáno současné vědecké poznání v oblasti možností využití nových médií v hudebním vzdělávání. Teoretická část bude dále obsahovat přehled v současné době dostupných online výukových kurzů, her a aplikací včetně jejich popisu, základní typologie a kritického zhodnocení. V praktické části práce bude realizován kvalitativní výzkum s pedagogy. Následně bude zpracováno shrnutí konkrétních příkladů vhodného využití nových médií v hudebním online vzdělávání včetně odůvodnění jejich efektivity vycházejícího z teoretické části a výsledků kvalitativního výzkumu.

Zamýšlená osnova:
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Současný stav vědeckého poznání v oblasti využití nových médií v hudebním vzdělávání
2.2 Přehled dostupných her, aplikací a online kurzů (včetně popisu a základní typologie)
2.3 Kritické zhodnocení her, aplikací a online kurzů
3. Praktická část
3.1 Kvalitativní výzkum s pedagogy
3.2 Shrnutí konkrétních příkladů vhodného využití nových médií v hudebním online vzdělávání včetně odůvodnění jejich efektivity
4. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
AMBROSE, A.S. [et al.] How learning works: seven research-based principles for smart teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass: 2010.
CLARK, C. R. - MAYER, E. R. E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2011.
MAYER, E.R. Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HONS, Miloš: Hudební analýza. TOGGA: 2010
SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Hudobné centrum: 2009
ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. ARGO, Dokořán: 2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html