Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Spiritualita žalmů v kontextu Biblických písní Antonína Dvořáka
Thesis title in Czech: Spiritualita žalmů v kontextu Biblických písní Antonína Dvořáka
Thesis title in English: Spirituality of Psalms in the Context of Antonín Dvořák´s Biblical Songs
Key words: Žalm, modlitba, duchovní formace, Biblické písně, Antonín Dvořák, muzikologie
English key words: Psalm, prayer, spiritual formation, Biblical Songs, Antonín Dvořák, musicology
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2015
Date of assignment: 19.10.2015
Confirmed by Study dept. on: 02.12.2015
Date and time of defence: 27.06.2017 09:30
Date of electronic submission:25.03.2017
Date of submission of printed version:26.04.2017
Date of proceeded defence: 27.06.2017
Reviewers: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autor se nejprve seznámí s odbornou, níže uvedenou literaturou, která bude v průběhu psaní práce postupně doplňována. Dále bude následovat představení logické struktury práce a postupné předkládání jednotlivých kapitol. Autor bude své poznatky průběžně konzultovat se školitelem.
References
Altrichter Michal. Příručka spirituální teologie, Olomouc, 2007
Blaha Josef. Úvod do poesie žalmů, Brno, 2005
Denní modlitba církve. Kostelní Vydří, 2002
Dvořák Antonín – Šourek Otakar. Přátelům doma, Praha 1941
Dvořák Otakar. Můj otec Antonín Dvořák, Příbram 2004
Holzherr Georg. Řehole Benediktova / Uvedení do křesťanského života, Praha, 2001
Kouba Jan. ABC hudebních slohů, Praha 1988
Opletal František. Rozjímání nad žalmy, Olomouc, 2002
Řehole Benediktova. Praha, 1998
Šourek Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka III, Praha, 1930
Špidlík Tomáš. Důvody srdce, Praha, 2001
Špidlík Tomáš. Prameny světla, Olomouc, 2009
Špidlík Tomáš. Vědy – umění - náboženství. Protiklad nebo soulad?, Olomouc, 2009
Výklady ke Starému zákonu III. Kostelní Vydří, 1998
Preliminary scope of work
Záměrem práce je seznámení se všeobecnými údaji o žalmech, jejich základním teologickým rámcem, duchovním světem a polohami, které podle nejrůznějších situací zahrnují v podstatě celý život člověka. Stěžejním úkolem je pak představení hudebního díla Biblické písně českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841−1904), které je tvořeno deseti písněmi. Texty písní vybral a uspořádal skladatel osobně z Knihy žalmů, která je součástí Starého zákona. Protože žalmy nejsou pouze modlitbou člověka, nýbrž ze širšího pohledu dialogem, který se člověka bytostně dotýká a zcela spontánně ho vztahuje k Bohu, bude předmětem práce nalézání prostředků vzájemné komunikace mezi Bohem a člověkem, jeho přijetí Božího slova a emocionálního a myšlenkového rozpoložení. To je v případě tohoto hudebního díla zpracováno skladatelovou živou vírou, kterou přijímá a kterou Bohu vrací v umělecké podobě.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is an introduction with general pieces of informations about psalms, about their primary theological scope, about spiritual world and spiritual aspects, because they in fact include the human life in all circumstances. Fundamental commission is to introduce musical work of the czech composer Antonín Dvořák (1841─1904) Biblical songs. This work includes ten songs. Lyrics of these songs elected Antonín Dvořák himself from the Book of Psalms. This book is a part of the Old Testament. The psalms are not only a prayer of a person. The psalms are a perspective and a dialogue of a person and God and the psalms make a relationship with God. Subject matter of this work will be to find a communication between a person and God and the reception of the words of God too. Very important in this case is the state of mind in thoughts and in emotional feelings. The emotional feelings and thoughts are a part of the composer´s faith. The composer receives the faith from God and the musical work of art, Biblical songs, is the answer to God.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html