Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vztah vědy a umění ve filosofii Jana Patočky
Thesis title in Czech: Vztah vědy a umění ve filosofii Jana Patočky
Thesis title in English: The relation of science and art in Jan Patočka’s philosophy
Key words: tradiční umění, moderní umění, věda, moderní věda, technika, moderní technická společnost, úpadek společnosti, objektivita, subjektivita, individualita, solidarita, fenomenologie, dialektika.
English key words: traditional art, modern art, science, modern science, technology, modern technological society, social degradation, objectivity, subjectivity, individuality, solidarity, phenomenology, dialectics.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.10.2015
Date of assignment: 14.10.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 21.10.2015
Date and time of defence: 22.06.2016 09:00
Date of electronic submission:31.05.2016
Date of proceeded defence: 22.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem této bakalářské práce bude prozkoumání Patočkova pojetí vědy a umění jakožto dvou způsobů chápání reality, a jejich vzájemného vztahu. Nejprve se zaměřím na představení pozice, ze které Patočkovy úvahy vycházejí – tj. z rozdělení dvou epoch: umělecké a estetické, kdy první odhaluje duchovní pravdy a druhá subjektivní a individuální svět umělce a díla. Estetická epocha začíná v 19. století a váže se tudíž na dobu vědecko-technickou. Věda podle Patočky poskytuje nástroje (a jazyk) pro odhalení pravd objektivních avšak zároveň omezujících. Ovlivňuje veškeré aspekty života, od chápání člověka jako takového po sociální, ekonomické, politické a v neposlední řadě ovlivňuje i právě vědecký přístup k umění. Zároveň ale moderní a současné umění vyjevuje právě pravdy subjektivní a individuální. Nicméně takto se projevuje pouze v době vědecko-technické. Tento vzájemný vztah bude předmětem zkoumání.
References
Primární literatura:
PATOČKA, Jan. Umění a čas I, Sebrané spisy, svazek 4. Praha: OIKOYMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Umění a čas II, Sebrané spisy, svazek 5. Praha: OIKOYMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007.

Sekundární literatura:
TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie umění. Česká literatura: časopis pro literární vědu, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR., 2004, 52, č. 5, s. 680-685.
ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: filozofie umění Jana Patočky. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, 250 s.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html