Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky v české a evropské rozhodovací praxi
Thesis title in Czech: Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky v české a evropské rozhodovací praxi
Thesis title in English: Obstacles in registration of trade-marks in Czech and European decisions
Key words: ochranné známky, ochranná známka EU, zápisná způsobilost
English key words: Trademark, EU Trademark, Trademark Registrability
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2015
Date of assignment: 18.11.2015
Date and time of defence: 15.05.2017 15:00
Venue of defence: Místnost č. 230
Date of electronic submission:24.03.2017
Date of submission of printed version:24.03.2017
Date of proceeded defence: 15.05.2017
Reviewers: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této diplomové práce je nabídnout shrnující přehled o překážkách zápisné způsobilosti ochranných známek a rozbor jednotlivých překážek pomocí rozhodovací praxe českých a evropských soudů a také Úřadu průmyslového vlastnictví. Základem práce byla snaha zaměřit se na teoretickou rovinu, doplňovanou analýzou a rozborem rozhodovací praxe. Na základě analýzy klíčových rozhodnutí a dalších získaných poznatků lze shrnout, že právní úprava ochranných známek dosáhla významné úrovně. Pokud subjekt uvažuje o zápisu nové ochranné známky či o prodloužení stávající, má k dispozici velké množství informací a může se tak vyhnout fatálním chybám, jejichž následkem by byl výmaz ochranné známky nebo neposkytnutí ochrany nové známce.

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz do legislativního vývoje ochranných známek a překážek zápisné způsobilosti ochranných známek. Druhá kapitola charakterizuje základní pojmy a skupiny ochranných na území České republiky a Evropské unie. Na závěr jsou shrnuty výhody současného přístupu při hodnocení překážek zápisné způsobilosti Úřadem průmyslového vlastnictví a odhad vývoje zkoumání zápisné způsobilosti ochranných známek především v souvislosti s novými druhy ochranných známek. Cílem této práce je uvést základní charakteristiky překážek zápisné způsobilosti institutu ochranných známek. Pokusit se pomocí příslušné rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a judikatury Evropského soudního dvoru a českých soudů vysvětlit některé rozporné otázky, které při interpretaci těchto právních předpisů mohou vzniknout nebo již vznikly. Celá práce je systematicky řazená. Důraz je kladen hlavně na to, aby jednotlivé teoretické poznatky byly doplňovány příklady z judikatury českých a evropských soudů a praxe Úřadu průmyslového vlastnictví. Hlavní metodou práce je vědecký popis a následná analýza právních předpisů, které upravují ochranné známky. Práce se také pokusí o syntézu oboustranných vztahů v rámci uvedených poznatků rozhodovací praxe.
Preliminary scope of work in English
The purpose of this thesis is to provide comprehensive overview of the obstacles of eligibility for registration of trademarks and analysis of various barriers through the practice of Czech and European courts and also the Industrial Property Office. The basis of the work was to focus on the theoretical level and supplemented and analysis of decision-making practice. Based on ananalysis of key decisions and other can be summarized that the legislation marks reached a significant level. If a person is considering the registration of new trademarks, or an extension of an existing one, it has sufficient amount of relevant information and can avoid fatal errors, that result would be a loss of protection of trademarks or failure to protect the new mark. The work consists of three main chapters. The first chapter is a historical excursion in to legislative developments trademarks and obstacles of eligibility for registration of trademarks. The second chapter defines the basic concepts and categories of the Czech Republic and the European Union. At the conclusion summarizes the advantages of the current approach to assessing eligibility barriers Intellectual Property Office and the estimate of assessing eligibility for registration of trademarks in particular in relation to new types of marks. The third chapter focuses on the main theme of the work on impediments marks. The chapter is divided into five sections that deal with absolute and relativ eimpediments to obstracles of trade marks. The issue is described in the context of Czech and European legislation. Examples are given interesting judicial decisions that illustrate the whole topic. The aim of this work is indicate basic characteristics of the obstacles of eligibility for registration of trademarks. Try using the relevant decisions of the Industrial Property Office and the European Court of Justice and the Czech courts to clarify some of the issues that the interpretation of these regulations may already arisen. All work is systematically ranked. Emphasisis placed mainly on the different theoretical findings were complemented with examples from case law of Czech and European courts and the practice of the Industrial Property Office. The main method of work is the scientific description and subsequent analysis of the legislation relating to the mark. Work also attempts to synthesize understanding of the interrelationships with the decisional practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html