Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity
Thesis title in Czech: Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity
Thesis title in English: Contracting autonomy in construction of classes of shares and its limits
Key words: cenný papír, akcie, druhy akcií, zvláštní práva, zvláštní akcie, účastnická práva, úbytek práv, zásada stejného zacházení s akcionáři
English key words: security, shares, classes of shares, special class rights, special shares, rights of shareholders, deferred shares, principle of equivalent treatment of shareholders
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2015
Date of assignment: 18.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 26.09.2016
Date and time of defence: 22.09.2016 08:00
Venue of defence: Místnost č. 230
Date of electronic submission:29.06.2016
Date of proceeded defence: 22.09.2016
Opponents: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládána diplomová práce na téma „Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity“ se snaží zodpovědět otázku, do jaké míry je rozsah smluvní autonomie akcionářů při konstrukci zvláštní akcie omezen. Odpověď na ni nalézá prostřednictvím negativní analýzy, kdy vypočítává zákonná a judikatorní omezení, která prostor akcionářů při konstrukci těchto akcií zužují. Věnuje se také právním následkům, které postihují ty konstrukce zvláštních akcií, které odporují zákonu, anebo kterých obsah je pochybný nebo neurčitý či nesrozumitelný.
Tato práce je rozdělena do dvou kapitol. První se zabývá problematikou smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limitů v právu českém, zatímco druhá v právu německém. První kapitola se skládá ze dvou částí. Její první část popisuje obecně úpravu cenného papíru a akcie, a soustřeďuje se na vymezení těch jejich specifik, které doprovází další výklad o jednotlivých limitech smluvní autonomie při konstrukci zvláštních akcií a druzích akcií.
Druhá část první kapitoly se člení do dvou oddílů, kde se první z nich zaměřuje na vypočtení zákonných a judikatorních omezení, která limitují smluvní autonomii akcionářů při konstrukci zvláštních akcií. Následně jsou popsány právní následky, které postihují ty konstrukce zvláštních akcií, jež zmíněným omezením odporují, nebo ty, jejichž konstrukce práv vzbuzují pochybnosti o jejich obsahu, nebo jejichž konstrukce jsou neurčité a nesrozumitelné. Druhý oddíl pojednává o jednotlivých druzích akcií, kterých existenci zákon výslovně připouští a též vyjmenovává ty konstrukce, které zákon sice výslovně neupravuje, ale kterých vydávání by bylo s ohledem na novou právní úpravu možné.
Předmětem druhé kapitoly zabývající se německou úpravou dané problematiky, je rozbor těch institutů, kterých úprava se liší od té české. Tato kapitola se skládá z troch oddílů. První pojednává o limitech smluvní autonomie akcionářů v německém právu, druhý o právních následcích, v případě, že tyto limity nebudou dodrženy a třetí o přípustných druzích akcií zvláštního druhu.
V závěru této práce jsou formulovány odpovědi a názory diplomanta na ty právní otázky, jejichž úprava není v českém právu jednoznačná, a u nichž se rozchází právní doktrína.
Preliminary scope of work in English
The theme of this diploma thesis is "Contracting autonomy in construction of classes of shares and its limits". Its aim is to answer the question to what extent is the contracting autonomy of shareholders limited, when it comes to construction of classes of shares. The answer is being found by means of a negative analysis that lists both statutory and case-law based limits that restrict that autonomy. It also presents legal consequences, from which suffer those classes of special shares that collide with the statutory provisions and the constructions of rights that are questionable or vague.
This diploma thesis comprises of two chapters. Whereas the first one deals with the contracting autonomy in construction of classes of shares and its limits in Czech law, the second one do likewise in German law.
The first chapter is divided into two sections. The first part describes a security and shares in general trying to bring out those of their specifics that are subject of further discussion of limits of the contracting autonomy in construction of classes of shares and particular classes of shares. The second section of the first chapter has two subsections. The first one addresses statutory and case-law based limits, which restrict the contracting autonomy of shareholders in construction of special shares. Subsequently, it introduces the legal consequences that apply to those construction of special shares that are contrary to the aforementioned limits and constructions of which rights are questionable and vague. The second subsection of the second section discusses classes of shares, emission of which is either explicitly permitted or possible pursuant to new Czech corporate law.
The focus of the second chapter lies in the analysis of the issue in German law, especially of particulars that differ from Czech law. Thus, this chapter comprises of three parts. The first one deals with the limits of contracting autonomy of shareholders, the another one with the legal consequences, when shareholders do not adhere to those limits and the last one with particular classes of shares.
In the summary follows student's answers and opinions on those questions that are subject to discussions in current Czech corporate law.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html