Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení
Thesis title in Czech: Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení
Thesis title in English: The role of media during formation of public opinion on the course of criminal proceedings
Key words: média, trestní řízení, presumpce neviny, veřejné mínění, ochrana osobnosti
English key words: media, criminal proceedings, presumption of innocence, public opinion, protection of personality
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.09.2015
Date of assignment: 24.09.2015
Date and time of defence: 29.06.2016 00:00
Date of electronic submission:10.05.2016
Date of proceeded defence: 29.06.2016
Opponents: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BURTON, G. - JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal (2001)
HERCZEG, J. Média a trestní řízení. Praha (2013)
JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. Praha (2013)
JELÍNEK, J. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. Praha (2014)
JIRÁK, J.: Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a komunikace. Praha (2003)
TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál (2010)
WAGNEROVÁ, ŠIMÍČEK, LANGÁŠEK, POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha (2012)
Preliminary scope of work
Navrhovaná interdisciplinární diplomová práce ležící na pomezí mediálních studií a práva se hodlá soustředit na vztah mediálních sdělení a trestního řízení, jakož i důsledky, které s sebou tento vztah přináší a které mohou v aplikační rovině působit nesnáze stejně jako veškeré ostatní společenské skutečnosti. Specifická problematika médií s sebou automaticky přináší některé atributy, které se neslučují s formalistickou právní teorií, konkrétně pokud jde o v praxi nutná a běžně užívaná zkratkovitá sdělení, která recipientům mediálních obsahů sice podávají obraz o společenských událostech, nicméně ve výsledku může zcela běžně docházet a samozřejmě také dochází ke zjednodušením, která nemusí mít oporu ve skutečném stavu věci, pokud jde o právní otázky. Typickým případem jsou právě trestní řízení, kdy dochází nejen k zaměňování pojmů označující osobu, proti níž se řízení vede, ale i k předjímání výsledku celého řízení právě prostřednictvím zkratkovitých sdělení. Vzhledem ke skutečnosti, že média, ať už v jakékoliv podobě, mají v současné společnosti zásadní význam a jsou určující pro formování veřejného mínění, je vhodné se detailně zabývat právě naznačenou otázkou tak, aby nedocházelo k vytváření falešných představ o probíhajících právních kauzách, jejichž důsledky jsou v posledku důležité pro fungování samotné demokracie v tom smyslu, že informace takto získané slouží občanům i k rozhodování v politicky orientovaných otázkách.
Preliminary scope of work in English
The proposed interdisciplinary thesis lies on the border between media studies and law and intends to focus on the relationship between media messages and criminal proceedings, as well as on the consequences that this relationship brings and which may create difficulties at the application level as well as all other social facts. The specific subject of media automatically brings some attributes that are inconsistent with the formalist legal theory, particularly with regard to necessary and commonly used abbreviated messages that give recipients of media content view on the social events but in the result there may routinely occur and it occurs of course that simplifications may not be based on true state of affairs regarding to legal issues. A typical case is the criminal proceedings when it confuses the concepts of identifying the person against whom the proceedings is conducted but also it anticipates the outcome of the whole procedure through shortcut communication. Due to the fact that the media, in whatever form, play in contemporary society crucial and decisive role in shaping public opinion, it is appropriate to deal with just mentioned questions in detail in order to avoid creating false ideas about ongoing legal proceedings whose implications are ultimately important for the functioning of democracy itself in the sense that the information serve the public for decision-making in policy-oriented issues.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html