Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Normality and Normativity
Thesis title in Czech: Normalita a normativita
Thesis title in English: Normality and Normativity
Key words: Normativita|normální|normality|norma|abnormální|patologické|prostředí|milieu|stroj|mechanistický|individualita|organismus|medicína|biologie|společnost|sociologie|epistemologie|francouzská filosofie|vitalismus|mechanismus|právo|moc|produktivita|subjektivita|nemoc|zdraví
English key words: Normativity|normal|normalita|norm|abnormal|pathological|environment|milieu|machine|mechanistic|individuality|organism|medicine|biology|society|sociology|epistemology|French philosophy|vitalism|mechanism|law|power|productivity|subjectivity|disease|health
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.09.2015
Date of assignment: 24.09.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.09.2015
Date and time of defence: 08.09.2017 08:30
Date of electronic submission:07.08.2017
Date of proceeded defence: 08.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pojmy normy a normativity se chápou odlišně v biologii, kde typicky vyjadřují to, co je společné pro většinu, a odlišně v politickém a etickém uvažování, kde reprezentují to, co je vyžadováno, to co je upraveno nějakým předpisem, nařízením či zákonem. Normy jsou zde od toho, aby normovaly vedení lidského života v oblasti politiky a etiky. Tématem práce bude ukázat do jaké míry se tyto dvě oblastI podmiňují: oblast biologie určená tím, co je typické pro většinu, tedy normální a oblast politicko-etická, která se opírá o pojem normy, z níž vychází pojetí zákona, a která je pomocí norem formována a která definuje význam toho, co to znamená být normálním, ve vztahu k ostatním členům společnosti.
Problematika normativity otevírá široké pole tázání, neboť člověk se vždy sám chápe z hlediska určitých norem, které svému okolí přiřadil. Toto přiřazení je na mnoha úrovních — člověk je součástí světa jako žíjící živočich mezi ostatními živočichy, v případě výpovědi o sobě samém je podmětem i předmětem výpovědi, při zkoumání sebe samého se stává předmětem myšlení i tím, co myslí, je schopen myslet jen v pojmech, které si sám určil apod. Člověk je tedy schopen pojmout sám sebe jen na základě norem, které si předtím vytvořil. Nejenom, že je tedy člověk schopen sledovat normy, které jsou mu dané prostředím, aby tak zachovával vlastní život, ale zároveň svému prostředí udílí nové normy, a tak produje nové biologické a společenské formy. Schopnost normativity — vytvářet normy a udílet je svému okolí — se tak stává jednou ze základních charakteristik života.
Tato práce se zaměří na rozdíly mezi normami v biologickém a politicko-etickém smyslu a pokusíme se ukázat, zda a případně do jaké míry se vztahy mezi oběma typy norem podmiňují. Součástí zkoumání bude také problematika pojetí sebe sama, které je vždy možné jen skrze určitě předem dané normy. Předběžným cílem práce je ukázat, jak se různá pojetí ‘normality’ navzájem ovlivňují a jak jsou jejich významy často prohozeny, což může vést k nejasnostem s praktickým dopady. Pokusíme se také prozkoumat, jak různé koncepty normality ovlivňují schopnost normativity.
Pro charakteristiku normativity člověka se ukazuje jako velmi vhodné zkoumání institucí, které se nejvýrazněji podílejí na veřejné definici toho, co je přijato jako normální, tedy vhodné, správné a zdravé. Touto institucí par excellence je medicína a zejména medicína klinická, zvláště pak obor psychiatrie. Institucionalizace šílenství vymezila jednoznačně hranici mezi normálním, společensky přijatelným a abnormálním nepatřícím ke zbytku společnosti. Tyto úvahy nás zavedou až k otázkám po povaze zdraví a nemoci a budeme se také zabývat analogií mezi zdravým organismem a zdravou společností a pokusíme se ukázat, jaké jsou hranice těchto termínů, respektive v jakém kontextu je možné o nich takto hovořit.
Hlavními zdroji v tomto zkoumání budou práce George Canguilhema, zejména jeho raný spis Normální a patologické, dále Texty o medicíně a souhrnná práce Poznání živého, a také spisy Michela Foucaulta, Zrození kliniky, Řád diskursu.
References
References:

Canguilhem, George
Normale et pathologique, Paris : Presses Universitaires de France, 2007
La connaissance de la vie, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2009
Ecrits sur la médecine, Paris : Seuil, 2002

Foucault, Michel
Naissance de la clinique, Paris : Presses Universitaires de France, 2007
Maladie mentale et psychologie, Paris : Presses Universitaires de France, 2002
Histoire de la folie à lage classique - Folie et déraison, Paris : Gallimard, [1976], c1972
Lordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, Paris : Gallimard, c1971
La volonté de savoir, Paris : Gallimard, c1976
Le pouvoir psychiatrique, Paris : Gallimard Seuil, 2003
Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris : Gallimard, 1993
Les anormaux : cours au Collège de France (1974-1975), [Paris] : Gallimard : Seuil, c1999

Bergson, Henri
Les deux sources de la morale et de la religion, Paris : Presses Universitaires de France, 2008
La conscience et la vie, Paris : Presses Universitaires de France, 2013
• Bernard, Claude, Principes de médicine expérimentale, Paris : Presses Universitaires de France, 1987
• Dagognet, François, Georges Canguilhem, Philosophe de la vie, s.l. : Institut Synthélabo pour le progres de la connaissance, 1997
• de Caro, Mario et Macarthur, David, Naturalism and Normativity, New York : Columbia University Press, c2010
• Giroux, Élodie, Après Canguilhem : definir la santé et la maladie
• Gros, Frédéric, Michel Foucault, Paris : Presses Universitaires de France, 2010
• Le Blanc, Guillhaume, Canguilhem et les normes, Paris : Presses Universitaires de France, 2007
• Macherey, Pierre, De Canguilhem à Foucault la force des normes, Paris : La Fabrique, c2009
• Petersen, Alan, Bunton, Robin, Foucault, Health and Medicine, London ; New York : Routledge, 1997
• Thomson, Judith Jarvis, Normativity, Chicago and La Salle, Illinois : Open Court, 2008
• Wedgwood, Ralph, The nature of normativity, Oxford : Clarendon Press ; Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html