Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Nový zákon jako zdroj etické inspirace v bestsellerech manažerské literatury
Thesis title in Czech: Nový zákon jako zdroj etické inspirace v bestsellerech
manažerské literatury
Thesis title in English: New Testament as source of ethic inspiration in bestseller
books of management
Key words: Nový zákon a etika, Etika řízení a Nový zákon, Etická rozhodnutí v řízení, Nový zákon a management
English key words: New Testament and ethics, Ethics management and New Testament, Ethical judgment in management, New Testament and management
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.09.2015
Date of assignment: 12.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 19.07.2017
Date and time of defence: 27.06.2017 09:00
Date of electronic submission:25.04.2017
Date of submission of printed version:25.04.2017
Date of proceeded defence: 27.06.2017
Reviewers: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
Guidelines
1. Analýza tří zvolených titulů
2. Vyhledání a interpretace adekvátních biblických textů
3. Konfrontace výsledků předchozích analýz
4. Syntéza - závěrečné vyhodnocení
References
ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. Vyd. v tomto překladu 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2001, 1994.
BOURDIEU, Pierre: Teorie jednání, Praha 1998.
BYRNE, A. John; WELCH, Jack.: Rovnou k věci. Praha: Nakladatelství Pragma, 2001.
EKUMENICKÁ SKUPINA pro překlad Nového zákona: Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha: Česká Biblická společnost, 1991.
COLLINS, Jim., Jak z dobré firmy udělat skvělou. 1.vyd. Praha: Grada, 2008.
CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 9. vyd. českého překladu, dot. Praha: 1997.
CEJTHAMR, Václav., DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 2. roz. přep. vyd. Praha : Grada, 2010.
DOKUMENT PAPEŽSKÉ BIBLICKÉ KOMISE: Bible a morálka: Biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.
DONNELLY, J.H., Jr., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management. 1. vyd. dot. 2008. Praha : Grada, 1997.
GAUCHET, Marcel: Odkouzlení světa : dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno, 2004.
GLADWELL, Malcolm. Bod Zlomu. 3.vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2008.
GOLDRATT, Eliahu.M.: Kritický řetěz. 1. vyd. Praha : InterQuality,1999.
JOHNSON, Paul: Nepřátelé společnosti. 1. vyd. Praha: Rozmluvy, 1999.
LUKÁŠOVÁ, Růžena: Organizační kultura a její změna, 1. Vyd. Praha: Grada, 2010.
LUKÁŠOVÁ, Růžena., NOVÝ, Ivan: Organizační kultura, 1.vyd. Praha: Grada, 2004.
KÜNG, Hans: Světový étos pro hospodářství a politiku. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2000.
ROTTER, Hans: Osoba a etika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997.
RATZINGER Josef: Ježíš Nazaretský I. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
RATZINGER Josef: Ježíš Nazaretský II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
RATZINGER Josef: Ježíš Nazaretský – Prolog. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013
LUŽNÝ, Dušan: Náboženství a moderní společnost, 2000.
PETERS, T.J., WATERMAN, R.H., Jr.: Hledání dokonalosti. 1. vyd. Praha: Svoboda- Libertas, 1993.
PORTER, M.E.: Konkurenční výhoda. Vyd. neuv. Praha: Victoria publishing, rok neuv.
SUN-C´ : Umění války. 1. vyd. Brno : b4u publishing, 2008.
TROJAN Jakub, Etické vztahy v ekonomice, Oikoymenh, Praha 2012
WEBER, Helmut., Všeobecná morální teologie. Praha: Zvon - Vyšehrad, 1998.

Komentáře k vybraných textům z novozákonních knih, odborné biblické slovníky a lexikony
Preliminary scope of work
Nový zákon jako zdroj etické inspirace v bestsellerech manažerské literatury. Soudobá manažerské literatura vzniká převážně v takzvaném západním civilizačním kruhu, který je silně ovlivněn křesťanstvím. Cílem práce je nalézt a pojmenovat etické inspirace přicházející zprostředkovaně z novozákonní části Bible do těžišť manažerských konceptů popsaných ve třech manažerských bestsellerech. Zvolené tituly jsou: Jak z dobré firmy udělat skvělou od Jima Collinse, Konkurenční výhoda od Michaela E. Portera a Kritický řetěz od Eliyahu M. Goldratta.
Záměrem je též dosáhnout na přesahy z vybraných manažerských bestsellerů do praktických situací a příkladů, které vypovídají názorně o prvcích řízení podniku.
V práci jde o nalezení příkladů pro vysvětlení pozic autorů ve světle zprostředkované novozákonní inspirace. Stojíme před otázkou, zda můžeme pro postoje autorů doložit etický význam pojetí managementu a podložit jej shodou s etickými východisky, které dokážeme odhadnout z výkladů Nového zákona. U vybraných bestsellerů se pokoušíme nalézt prvky konceptů manažerského rozhodování, které naznačují, že jsou s etickou inspirací přicházející z Nového zákona ve shodě. Hledáme, ke kterým silným zprostředkovaným novozákonním etickým vlivům přihlížejí.


Osnova:
1. Úvod
1.1. Manažerské bestsellery a křesťanská východiska
1.2. Vybraní autoři manažerských bestellerů
1.3. Nový zákon jako možný zdroj inspirace autorů
2. Stať
2.1. Koncepty manažerského rozhodování autorů
2.1.1. Manažerská koncepce Jima Collinse
2.1.2. Manažerská koncepce Michaela E. Portera
2.1.3. Manažerská koncepce Eliahu M.Goldratta
2.2. Evangelia a jejich paralely v konceptu manažerského rozhodování u Jima Collinse
2. 2.1. Matoušovo evangelium jako východisko etické inspirace u Jima Collinse
2. 2.2. Markovo evangelium jako východisko etické inspirace u Jima Collinse
2. 2.3. Lukášovo evangelium jako východisko etické inspirace u Jima Collinse
2. 2.4. Janovo evangelium jako východisko etické inspirace u Jima Collinse
2.3. Evangelia a jejich paralely v konceptu manažerského rozhodování u Michaela E. Portera
2. 3.1. Matoušovo evangelium jako východisko etické inspirace u Michaela E. Portera
2. 3.2. Markovo evangelium jako východisko etické inspirace u Michaela E. Portera
2. 3.3. Lukášovo evangelium jako východisko etické inspirace u Michaela E. Portera
2. 3.4. Janovo evangelium jako východisko etické inspirace u Michaela E. Portera
2.4. Evangelia a jejich paralely v konceptu manažerského rozhodování u Eliahu M. Goldratta
2. 4.1. Matoušovo evangelium jako východisko etické inspirace u Eliahu M. Goldratta
2. 4.2. Markovo evangelium jako východisko etické inspirace u Eliahu M. Goldratta
2. 4.3. Lukášovo evangelium jako východisko etické inspirace u Eliahu M. Goldratta
2. 4.4. Janovo evangelium jako východisko etické inspirace u Eliahu M. Goldratta
2.5. Zdroje koncepce manažerského rozhodování autorů v Listu Římanům
2. 5.1. List Římanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Jima Collinse
2. 5.2. List Římanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Michaela E. Portera
2. 5.3. List Římanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Eliahu M. Goldratta
2.6. Zdroje koncepce manažerského rozhodování autorů v Listech Korinťanům
2. 6.1. Listy Korinťanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Jima Collinse
2. 6.2. Listy Korinťanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Michaela E. Portera
2. 6.3. Listy Korinťanům jako zdrojová paralela pro koncepci manažerského rozhodování u Eliahu M. Goldratta
2.7. Shrnutí nejvýraznějších novozákonních zdrojů etické inspirace pro autory manažerských bestsellerů
3. Závěr
Preliminary scope of work in English
The New Testament as a source of mediated ethical inspiration in literature management bestsellers. Contemporary management literature produced predominantly in the so-called western civilization circle, which is heavily influenced by Christianity. Work is to find and identify ethical inspiration coming mediated from the New Testament of the Bible into the centroid of managerial concepts described in three management bestsellers. As the titles were chosen Good to Great by Jim Collins, Competitive Advantage by Michael E. Porter and Critical Chain by Eliyahu M. Goldratt.
The intention is also to achieve overlaps from selected bestseller managers into practical situations and examples that illustrate the elements of business management.
The work is to find examples for explaining the positions of the authors in the light of mediated New Testament inspiration. We stand before the question of whether we can demonstrate to the attitudes of the authors the ethical significance of the concept of management and to underpin it by aligning with the ethical principles that we can guess from the interpretations of the New Testament. For selected bestseller, we try to find elements of managerial decision concepts that suggest that they are inconsistent with ethical inspiration coming from the New Testament, or that strong mediated New Testament ethical insights overlook.

Warp:
1. Introduction
1.1. Managerial bestsellers and Christian starting points
1.2. Selected authors of manager bestellers
1.3. The New Testament as a possible source of inspiration for authors
2. Stable
2.1. Concepts of Managerial Decision Making by Authors
2.1.1. Jim Collins Managerial Concept
2.1.2. Managerial Concept of Michael E. Porter
2.1.3. Managerial Concept of Eliahu M.Goldratt
2.2. The Gospels and Their Parallels in the Managerial Decision Concept with Jim Collins
2. 2.1. Matthew's Gospel as the basis for ethical inspiration at Jim Collins
2.2. Mark's Gospel as the basis for ethical inspiration at Jim Collins
2.3. Luke's Gospel as the basis for ethical inspiration at Jim Collins
2.4. The John Gospel as the basis for ethical inspiration at Jim Collins
2.3. The Gospels and Their Parallels in the Managerial Decision-Making Concept of Michael E. Porter
2. 3.1. Matthew's Gospel as a starting point for ethical inspiration at Michael E. Porter
2. 3.2. Mark's Gospel as the basis for ethical inspiration at Michael E. Porter
2. 3.3. Luke's Gospel as a starting point for ethical inspiration at Michael E. Porter
2. 3.4. The John Gospel as the basis for ethical inspiration at Michael E. Porter
2.4. The Gospels and Their Parallels in the Concept of Managerial Decision Making by Eliahu M. Goldratt
2. 4.1. Matthew's Gospel as a starting point for ethical inspiration at Eliahu M. Goldratt
2. 4.2. Mark's Gospel as the basis for ethical inspiration with Eliahu M. Goldratt
2. 4.3. Luke's Gospel as the basis for ethical inspiration with Eliahu M. Goldratt
2. 4.4. John's Gospel as the basis for ethical inspiration at Eliah M. Goldratt
2.5. Sources of Managerial Decision Making Concepts in the Romans Letter
2. 5.1. Letter to Romans as the source parallels for Jim Collins Managing Decision-Making Concept
5.2. Letter to the Romans as a source paralel for the management decision-making concept of Michael E. Porter
2. 5.3. Letter to Romans as the source parallels for the management decision-making concept of Eliahu M. Goldratt
2.6. Sources of the Managerial Decision Making Concept in the Letters of Corinth
2. Corinthian Leaves as the source parallels for Jim Collins Managing Decision-Making Concept
6.2. Corinthian Leaves as the source parallels for the management decision-making concept of Michael E. Porter
2. 6.3. Corinthian Letters as the source parallels for the management decision-making concept of Eliahu M. Goldratt
2.7. A summary of the most striking New Testament sources of ethical inspiration for authors of bestseller managers
Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html