Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Cestopisné variace české meziválečné literatury
Thesis title in Czech: Cestopisné variace české meziválečné literatury
Thesis title in English: The travelogue variations of the Czech interwar literature
Key words: cestopis, esej, meziválečná literatura, Karel Čapek, Jaroslav Durych, prostor
English key words: travelogue, essay, interwar literature, Karel Čapek, Jaroslav Durych, first category
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.09.2015
Date of assignment: 04.09.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.09.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 00:00
Date of electronic submission:08.08.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá vývojem cestopisu jako specifického literárního žánru v meziválečném období české literatury. První část je věnována definování cestopisu jako žánru v základních literárněvědných kompendiích a slovnících. Popisuje rozličné druhy cestopisného žánru, jež v tomto období vznikaly, jako jsou například básnický, ideologický či esejistický cestopis. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na esejistický cestopis, v němž se soustřeďuje především na díla Karla Čapka a Jaroslava Durycha. Znázorňuje jejich poetiku a vnímání prostoru. Zabývá se také dobovou kritikou cestopisné literatury těchto autorů a konfrontuje ji s jejich současnou literární reflexí.
References
BURIÁNEK, František. Karel Čapek. Praha: Melantrich, 1978.
Cesty a cestování v jazyce a literatuře: sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9.1994. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995 (Acta Universitatis Purkynianae. Studia litteraria et linguistica).
Cesty. Pojem-metafora-žánr. Usp. Oldřich Král, Zdeněk Hrbata. Praha: Centrum komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004.
ČERVENKA, Miroslav et al. Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím: (kapitoly z literární topologie). Praha: KLP, 1994. HRBATA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Martin. Cesty a cestopisy. In: Zdeněk Hrbata, Martin Procházka. Romantismus a romantismy, Praha: Karolinum, 2005, s. 76–118.
JEDLIČKOVÁ, Alice. Čapkovy cestopisy. Česká literatura 36, 1988, č. 2, s. 162–167.
KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé I, II, Praha: Orbis, 1961.
KLÍMA, Ivan. Karel Čapek. Praha: Československý spisovatel, 1962.
KLÍMA, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy. Život a dílo Karla Čapka. Praha: Academia, 2001.
KOMÁREK, Karel. Básnický jazyk Jaroslava Durycha. Jinočany: H & H, 2009.
KOŽMÍN, Zdeněk. Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků. Brno: Blok, 1989.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
KUDĚLKA, Viktor. Boje o Karla Čapka. Praha: Academia, 1987.
MALEVIČ, Oleg Michajlovič. Bratři Čapkové. Překlad Hana Štěpánková. Praha: Ivo Železný, 1999 (Knihovnička Literárních novin; sv. 5).
OPELÍK, Jiří. Karel Čapek. In Klubko Ariadnino. Usp. Daniel Vojtěch. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, s. 195–228.
Poetika české meziválečné literatury: proměny žánrů. Praha: Československý spisovatel, 1987 (Kritické rozhledy. Velká řada; 54).
VÁLEK, Vlastimil. Zamyšlení nad nově vydanými cestopisy Jaroslava Durycha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D 43, 1996, s. 153–164.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html