Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava a studium plazmově polymerních nanočástic
Thesis title in Czech: Příprava a studium plazmově polymerních nanočástic
Thesis title in English: Preparation and analysis of plasma polymer nanoparticles
Key words: plasmově polymerní nanočástice, plynově agregační nanočásticový zdroj, plazma, vakuum
English key words: plasma polymer nanoparticles, gas aggregation nanoparticle source, plasma, vacuum
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) Seznámit se s problematikou přípravy plazmově polymerních nanočástic
2) Seznámit se s používaným experimentálním vybavením
3) Přípravit plazmově polymerních nanočástice a provést jejich základní charakterizaci (morfologie a chemické složení)
References
Odborné články k týkající se dané problematiky
Preliminary scope of work
Plasmově polymerní nanočástice jsou nové a zatím málo prozkoumané téma. Vzhledem ke své podstatě a kovalentním vazbám mezi atomy uhlíku (případně jiných prvků jako kyslík, dusík a fluor) mají zcela unikátní mechanismus vzniku. Náplní práce bude studium vlivu složení směsi pracovního plynu na tvorbu, velikost a chemické složení nanočástic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html