Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Novozákonní eschatologie a základy křesťanské naděje
Thesis title in Czech: Novozákonní eschatologie a základy křesťanské naděje
Thesis title in English: New Testament Eschatology and Sources of Christian Hope
Key words: eschatologie, naděje, parusie, raná církev, deeschatologizace, apokalyptika
English key words: eschatology, hope, parousia, the early church, deeschatologization, apocalypticism
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.08.2015
Date of assignment: 29.08.2015
Confirmed by Study dept. on: 31.08.2015
Date and time of defence: 20.06.2016 13:30
Date of electronic submission:26.04.2016
Date of submission of printed version:27.04.2016
Date of proceeded defence: 20.06.2016
Reviewers: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Prostudování literatury
Volba relevantních textů a jejich výklad
Stanovení základních témat a "vývojových" linií
Shrnutí dosažených poznatků

U práce se synoptickými texty je na místě zohlednit i eventuální perspektivu Q
References
BALABANSKI, V.: Eschatology in the Making: Mark, Matthew and the Didache. Cambridge, U.K.; New York, NY: Cambridge University Press, 1997.
CAIRD, G.B.; HURST, L.D.(ed): New Testament Theology. Oxford: Clarendon Press, 1994.
DUFOUR-LÉON, Xavier a kol.: Slovník biblické teologie. Překlad Petr Kolář. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1981.
FUNDA, O.A.: Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Karolinum, 2013. 366 stran. ISBN 978-80-246-1276-8
JOHNSON-DEBAUFRE, M.: Jesus among her children: Q, eschatology, and the construction of Christian origins. Cambridge: Harvard Divinity School,
2005.
NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník 1./2. Praha: Kalich, 1992 – 769 + 771 str. ISBN 80-7017-528-1. <http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm>
PERRIMAN, A.: The coming of the son of man: new testament eschatology for an emerging church. Bletchley: Paternoster, 2005.
POKORNÝ, P.; VESELÝ, J.: Perspektiva víry (Úvod do eschatologie). Praha: Kalich, 1992. 208 stran. ISBN 80-7017-360-2
RATZINGER, J.: Eschatologie. Smrt a věčný život. Kostelní Vydří: Karm. nakl., 2008
SCHWARZ, H.: Eschatology. Grand Rapids: William B. Eerdmans publishing company, 2000.

Komentáře ke knihám (příslušným textům), s nimiž bude autor práce pracovat
Preliminary scope of work
1. Eschatologie Starého zákona
1.1 Zaslíbení a dějiny
1.2 Boží soud a nový věk
1.3 Postava mesiáše
1.4 Posmrtný život a vzkříšení
1.4.1 Šeol a gehenna
1.4.2 Vzkříšení
2. Předpoklady novozákonní eschatologie
2.1 Eschatologicky orientovaná hnutí Ježíšovy doby
2.2 Apokalyptika
2.3 Další eschatologické motivy
3. Eschatologická perspektiva Pavla a jeho žáků
3.1 Základy nové naděje
3.1.1 Starozákonní a apokalyptická východiska
3.1.2 Eschatologický zlom
3.2 Naděje mezi věky
3.3 Společenský a individuální rozměr naděje
3.3.1 Smrt, vzkříšení a společenství
4. Raná církev a zakotvení eschatologie
4.1 Podněty eschatologického vývoje
4.1.1 Oddálení parusie
4.1.2 Další podněty
4.2 Specifika synoptických evangelií
4.2.1 Markovo evangelium
4.2.2 Matoušovo evangelium
4.2.3 Lukášovo evangelium
4.3 Christologie jako transformace křesťanské naděje
4.4 Petrovy listy a další novozákonní texty
4.4.1 Eschatologie Petrových listů a listu Judova
4.4.2 Eschatologie ostatních novozákonních spisů
5. Eschatologie v apokalyptickém výrazu
5.1 Eschatologická perspektiva knihy Zjevení
5.2 Další novozákonní texty
Preliminary scope of work in English
1 Old Testament Eschatology
1.1 Promises and History
1.2 God's judgment and a new age
1.3 The figure of the Messiah
1.4 Afterlife and resurrection
1.4.1 Sheol and Gehenna
1.4.2 Resurrection
2. Basics of the New Testament eschatology
2.1 Eschatological oriented movements of the Jesus' days
2.2 Apocalypticism
2.3 Other eschatological motifs
3. Eschatological perspective of Paul and his disciples
3.1 Fundamentals of the new hope
3.1.1 The Old Testament and apocalyptical background
3.1.2 An eschatological break
3.2 A hope between ages
3.3 Social and individual dimensions of hope
3.3.1 Death, resurrection and community
4. Early Church and anchoring eschatology
4.1 Impulses on eschatological developments
4.1.1 Delaying parousia
4.1.2 Other impulses
4.2 Specific aspects of the synoptic gospels
4.2.1 The Gospel of Mark
4.2.2 The Gospel of Matthew
4.2.3 The Gospel of Luke
4.3 Christology as a transformation of Christian hope
4.4 First Epistle of Peter other New Testament texts
4.4.1 Eschatology epistles of Peter and epistle of Jude
4.4.2 Eschatology of other New Testament writings
5. Eschatology in an apocalyptic expression
5.1 Eschatological perspective of the Book of Revelation
5.2 Other New Testament texts
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html