Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi
Thesis title in Czech: Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi
Thesis title in English: Factors Determining the Allocation of Czech NGOs´ Development Assistance Projects
Key words: rozvojová pomoc, nevládní neziskové organizace, Česká republika, demokracie, korupce
English key words: development aid, non-governmental organizations, Czech Republic, democracy, corruption
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.07.2015
Date of assignment: 14.07.2015
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:29.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Diplomová práce Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi má za cíl zjistit jaké faktory ovlivňují alokaci financí na projekty rozvojové spolupráce pocházející ze soukromých zdrojů. Práce vychází ze dvou diskursů - humanitárního a rozvojového pocházejícího z teorie konstruktivismu. Práce používá údaje z roku 2013 pocházející od českých nevládních neziskových organizací působících se svými projekty rozvojové spolupráce celkem ve 34 zemích. K dosažení cílů práce je použita regresní metoda. První kapitola se zabývá teorií rozvoje a představuje teorii konstruktivismu společně s oběma diskursy. Druhá kapitola přibližuje ukotvení nevládních neziskových organizací věnujících se rozvojové problematice v České republice. Třetí kapitola představuje jednotlivé vysvětlované i vysvětlující proměnné a jejich deskriptivní charakteristiky. Ve čtvrté kapitole je provedena empirická analýza modelu, jsou prezentovány výsledky modelu a jejich testování.
Preliminary scope of work in English
Master Thesis called Factors Determining the Allocation of Czech NGOs´ Development Assistance Projects aims to find out what are the factors determinating allocation of the projects of development assistance funded from private sources. The study is based on humanitarian and development discurse, both originating from the constructivist theory. The study uses data from the year 2013 provided by Czech NGOs working in total of 34 countries. In order to achieve its aim, the master thesis uses method of regression analysis. The first chapter provides a broader overview of theory of development and presents the contructivis theory with both discourses. The second chapter explains anchoring of NGOs engaged in field of developmet assistance in the Czech Republic. In the third chapter dependent and independent variables are introduced together with thein descriptive characteristics. The fourth chapter provides tests and empirical analysis of the models.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html