Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Podtitul: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta
Thesis title in Czech: Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Podtitul: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta
Thesis title in English: Physiotherapy in Patients with Surgical Treatment of Fractures of the Proximal Humerus Subtitl: Cooperation Physiotherapist and Occupational Therapist
Key words: ergoterapie, fyzioterapie, operační léčba, proximální humerus, ramenní kloub
English key words: occupational therapy, physiotherapy, proximal humerus, shoulder joint, surgical tretment
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: Mgr. Petra Nováková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.07.2015
Date of assignment: 08.04.2016
Date and time of defence: 15.06.2016 08:00
Date of electronic submission:14.04.2016
Date of proceeded defence: 15.06.2016
Course: Thesis (B01226)
Opponents: Mgr. Martina Havlová
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií a ergoterapií u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru. Cílem práce je ukázat, jak je důležitá spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta u pacientů s touto diagnózou a zveřejnit jejich postup vyšetření a návrh terapie. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické
a praktické.
Úvod teoretické části obsahuje popis anatomické stavby humeru, anatomii
a kineziologii ramenního kloubu. V části věnované zlomeninám proximálního humeru jsou popsány nejčastější příčiny vzniku zlomenin, následné možnosti konzervativní
a zejména operační léčby s možnými komplikacemi. Závěrečná část se zabývá fyzioterapií, ergoterapií a spoluprací multidisciplinárního týmu u tohoto typu zranění.
Praktická část se skládá ze dvou kazuistik, na nichž je ukázána spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta u pacientů s touto diagnózou. Dále poskytuje stručný popis testů a postupů, které jsou v průběhu terapie použity. K hodnocení výsledků je použit standardizovaný test – Constant Score Technique, dále ergoterapeutický test Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávaní a rozšířená verze Frenchayského testu paže. V závěrečné diskuzi jsou výsledky zhodnoceny a porovnány s odbornými studiemi.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with physiotherapy and occupational therapy for patients with surgical treatment of fractures of the proximal humerus. The aim is to show how important it is collaboration physiotherapist and occupational therapist for patients with this diagnosis and publish their examination procedure and proposal of therapy. The work is divided into two parts - theoretical and practical.
Introduction the theoretical part contains an anatomical description of the humerus and anatomy and kinesiology shoulder joint. In the section devoted to fractures of the proximal humerus describes the most common causes of fractures, subsequent possibilities of conservative and surgical treatment, particularly with potential complications. The final section discusses post-operative rehabilitation, physiotherapy, occupational therapy and the importance of the cooperation of a multidisciplinary team.
The practical part consists of two case studies on which it is shown cooperation physiotherapist and occupational therapist for patients with this diagnosis system. It also provides a brief description of tests and procedures that are used during therapy. The assessment results are used standardized tests - Constant Score Technique, as well as occupational theray test Canadian occupational performance measure and
an extended version of the Frenchay arm test. In the discussion of work results are evaluated and compared with professional studies.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html