Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků.
Thesis title in Czech: Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků.
Thesis title in English: The United Nation Convention on the Rights of the Child in the case of refugee children
Key words: OSN, Úmluva o právech dítěte, UNHCR, směrnice, děti, lidská práva, migrace, uprchlíci, mezinárodní ochrana, žadatelé o azyl, volnočasové aktivity, škola, vzdělání, diskriminace, menšiny, kultura, náboženství, účast dítěte, svoboda myšlení a projevu, vývoj, rizikové faktory, identita, integrace, zátěžové životní situace, psychosociální pohoda, rehabilitace, zdravotní služby, nezletilí bez doprovodu, odloučené děti, nejlepší zájem, sloučení rodiny, náhradní rodinná péče, ústavní a pěstounská péče
English key words: UN, Convention of the Rights of the Child, UNHCR, children, human rights, refugees, international protection, asylum seekers, leisure time, school, education, non-discrimination, minority, culture, manifestation, religion, respect for the view of the child, freedom of thought and expression, identity, integration, psychosocial wellbeing, rehabilitation, health services, unaccompanied minors, separated children, best interests, family reunification, alternative care, institutional and foster care
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2015
Date of assignment: 30.06.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 05.05.2016
Date and time of defence: 14.06.2016 09:30
Date of electronic submission:09.05.2016
Date of proceeded defence: 14.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce pojednává o základních právech dítěte, které zaručuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Každé dítě má právo na prožití bezpečného a spokojeného dětství. V této práci se zabývám pouze uprchlickými děti a aplikuji základní práva zmíněná v úmluvě a jejich tíživé situaci. V práci se zabývám právem na participaci dětí v azylovém řízení konaném v hostitelské zemi, ve které žádá o azyl. Dále o právech a postupech při tomto řízení. Popisuji integraci uprchlických dětí do většinové společnosti azylového státu, možnými komplikacemi, ale také pozitivy. Úspěsná integrace znamená pro dítě možnost znovu navázat společenské kontakty, vrátit se do školy a trávit svůj volný čas. Zmiňuji právo dítěte na vlastní kulturu, jazyk a náboženství i přes fakt, že většina azylových zemí má kulturu odlišnou. V závěrečné části se věnuji nezletilým dětem bez doprovodu, které se nachází na území evropských států bez doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. V této části práce je zmíněno opětovné sloučení rodiny s dítetem a výchovná opatření po dobu, kdy se dítě nachází v nové zemi samo.
References
Literatura
ČIŽINSKÝ, Pavel. a kolektiv. 2012. Cizinecké právo
KOSAŘ, David. a kolektiv. 2010. Zákon o azylu
MATĚJÍČEK, Zdeněk, a kolektiv. 1999. Náhradní rodinná péče
MATĚJÍČEK, Zdeněk. 2002. Osvojení a pěstounská péče
MATOUŠEK, Oldřich. 1999. Ústavní péče
MOŽNÝ, Ivo. 1999. Sociologie rodiny

Právní předpisy
Organizace spojených národů. 1959. Deklarace práv dítěte
Organizace spojených národů. 2009. Směrnice o náhradní péči o dítě
Organizace spojených národů. 1989. Úmluva o právech dítěte
Organizace spojených národů. 1948. Úmluva o právním postavení uprchlíků
Organizace spojených národů. 1948. Všeobecná deklerace lidských práv
The United Nations. 2006. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations High Commissioner for Refugees. 1991. Guidelines on the Protection of Refugee Women
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 1997. Směrnice o postupu při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 2008. Směrnice pro určování nejlepšího zájmu dítěte
Valné shromáždění OSN. 2009. Směrnice o náhradní péči o děti
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html