Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420
Thesis title in Czech: Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420
Thesis title in English: The circulation of Czech and Hungarian gold coins between Central and Western Europe in the period 1325 - 1420
Key words: zlaté mince, oběh, florény, dukáty, guldeny, zlatý rýnský, zlaté štíty, Čechy, Morava, Slezsko, Uhry, Itálie, střední Evropa, 1325 - 1420, pozdní středověk, Říše, nálezy, poklady, depoty, papežské desátky, těžba zlata, Stoletá válka, obchod
English key words: gold coins, circulation, florins, ducats, guldens, Rhenish guilder, gold shields, Bohemia, Moravia, Silesia, Hungary, Italy, Central Europe, 1325 - 1420, Late Middle Ages, Empire, findings, treasure hoards, depots, papal tithes, extraction of gold, Hundred Years' War, trade
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Supervisor: PhDr. Roman Zaoral
Author: Mgr. Lukáš Beňa - assigned by the advisor
Date of registration: 25.06.2015
Date of assignment: 25.06.2015
Date of electronic submission:05.05.2016
Date of proceeded defence: 06.06.2016
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část:
1. Výzkumné otázky
2. Charakteristika pramenů a literatury
3. Použité metody
Praktická část:
4. Úloha zlaté mince v pozdně středověké Evropě
5. Databáze nálezů zlatých mincí na trase mezi střední a západní Evropou a její vyhodnocení
6. Písemné prameny (kupecké, poutní knihy, evidence papežských kolektorů) o oběhu zlatých mincí a jejich vyhodnocení
7. Srovnání výpovědi hmotných a písemných pramenů
8. Závěr
Přílohy
References
Roman Zaoral, Nálezy mincí jako historický pramen, Numismatický sborník
Peter Spufford, Money and its use in medieval Europe
Peter Spufford, The merchant in medieval Europe
F. Graus, práce o českém suknu a dálkovém obchodě
H. Mäkeler, Das Reichsmünzwesen im 14. Jahrhundert
Preliminary scope of work
1. Nastudovat literaturu k následujícím tematickým okruhům:
teoretické aspekty nálezů mincí, metody historického výzkumu, zlaté mince v peněžním oběhu, dálkový obchod a poutnické cesty, systém výběru papežských dávek
2. Sestavit databázi nálezů zlatých mincí z období 1325-1420 na území dnešního Německa a Belgie
3. Sestavit databázi písemných zpráv o oběhu českých a uherských florénů v západní Evropě
4. Srovnání a vyhodnocení
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html