Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti ergoterapie u pacientů se syndromem bolestivého ramene
Thesis title in Czech: Možnosti ergoterapie u pacientů se syndromem bolestivého ramene
Thesis title in English: Possible uses of Occupational Therapy in patients with painful shoulder syndrome
Key words: syndrom bolestivého ramene, ramenní kloub, horní končetina, ergoterapie, fyzioterapie, běžné denní činnosti
English key words: painful shoulder syndrome, shoulder joint, upper limb, occupational therapy, physiotherapy, daily activities
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: Bc. Tereza Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.06.2015
Date of assignment: 08.04.2016
Date and time of defence: 06.06.2016 08:00
Date of electronic submission:27.05.2016
Date of proceeded defence: 06.06.2016
Course: Oral Defence of the Final Thesis (B01225)
Reviewers: Bc. Alžběta Čábelková, DiS.
 
 
 
References
1. MCKENZIE, Robin, Grant WATSON a Robert LINDSAY. Léčíme si rameno sami. 1. vyd. [Praha: McKenzie Institut Česká republika], 2009. ISBN 9788090469303.
2. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. Grada Publishing, spol. s r. o., 2001, Dotisk 2002, ISBN 80-7169-970-5.
3. CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications, c1998. ISBN 07-619-0144-2.
4. DUNGL, Pavel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
5. DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.
6. GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995. ISBN 80-967383-0-5.
7. HAGEDORN, Rosemary. Tools for practice in occupational therapy: a structured approach to core skills and processes. 1st publ., repr. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000. ISBN 0443061599.
8. HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. ISBN 807013237X.
9. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
10. Impingement syndrom (subakromiální dekomprese). Surgal clinic. [online]. 15.2.2016 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.surgalclinic.cz/index.php?pg=spektrum-vykonu–ortopedie–artroskopie-ramenni-kloub–impingement-syndrom
11. JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
12. KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints: annotated diagrams of the mechanics of the human joints. 2. English ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1982. ISBN 04430250451.
13. KESSEL, Lipmann. Clinical disorders of the shoulder. New York: Churchill Livingstone, 1982. ISBN 04-430-1904-5.
14. KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
15. KOBROVÁ, Jitka a Robert VÁLKA. Terapeutické využití kinesio tapu. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4294-6.
16. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
17. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
18. LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, c2003. ISBN 80-86645-04-5.
19. MAREK, Jakub a Petr SKŘEHOT. Základy aplikované ergonomie. Vyd. 1. Praha: VÚBP, 2009. Bezpečný podnik. ISBN 9788086973586.
20. NAŇKA, Ondřej, Miloslava ELIŠKOVÁ a Oldřich ELIŠKA. Přehled anatomie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-612-0.
21. PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I.: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. opr. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-312-9.
22. RADOMSKI, Mary Vining a Catherine A LATHAM. Occupational therapy for physical dysfunction. Seventh edition. Baltimore: Williams, c1989. ISBN 14-511-2746-4.
23. Syndrom bolestivého ramene. Vitalion. [online]. 15.4.2015 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://nemoci.vitalion.cz/syndrom-bolestiveho-ramene/
24. Syndrom bolestivého ramene. Česká revmatologická společnost. [online]. 2015 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/syndrom-bolestiveho-ramene
25. TRNAVSKÝ, Karel a Marie SEDLÁČKOVÁ. Syndrom bolestivého ramene. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-726-2170-X.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu bolestivého ramene a na možnosti jejího ovlivnění v rámci ergoterapie. Slouží jako shrnutí možné ergoterapeutické intervence u pacientů se syndromem bolestivého ramene.
Hlavním cílem práce bylo vytvoření postupu terapie, kterou může poskytovat ergoterapeut jakožto součást multidisciplinárního týmu. Teoretická část zahrnuje anatomické a kineziologické poznatky, příčiny, projevy, vyšetření a možnosti léčby syndromu bolestivého ramene. Hlavní část seznamuje s možnými postupy terapie v rámci ergoterapeutické intervence a přináší nový pohled z hlediska rehabilitace tohoto onemocnění, protože na něj bylo doposud nahlíženo především z pohledu fyzioterapie, bez které se léčba bolestivého ramene neobejde.
Praktická část obsahuje dvě kazuistiky dospělých pacientů se syndromem bolestivého ramene, které ukazují průběh terapií u konkrétních pacientů. U pacientů byly použity ergoterapeutické postupy, o kterých pojednává teoretická část práce a které navazují na intervenci fyzioterapeuta a usnadňují pacientův návrat do běžného denního života.
Preliminary scope of work in English
This following thesis is focused on painful shoulder syndrome and possible treatments through occupational therapy. It serves as a summary of possible occupational therapy interventions for patients with painful shoulder syndrome.
The main aim was to create a treatment method that occupational therapist can provide as part of a multidisciplinary team. The theoretical part includes anatomy and insights into kinesiology, causes, symptoms, testing and treatment options for painful shoulder syndrome. The main part of the thesis introduces potential treatment procedures which can be performed through the intervention of occupational therapy and brings a new perspective in terms of rehabilitation of the disease, since it was previously primarily viewed from a physiotherapists perspective, which is essential for the treatment of painful shoulder syndrome.
The practical part contains two case studies performed on adult patients who suffered with painful shoulder syndrome, both show the course of therapy in individual patients. Occupational therapy methods were practiced on patients and are dealt with in the theoretical part of the work. The methods compliment physiotherapist intervenion and facilitate the patient's return to normal daily life.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html