Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Jednotná vizuální identita škol
Thesis title in Czech: Jednotná vizuální identita škol
Thesis title in English: Unified visual identity of schools
Key words: vizuální, identita, corporate, logo, design
English key words: visual, identity, corporate, logo, design
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: Mgr. Stanislav Lustig
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.06.2015
Date of assignment: 23.06.2015
Date and time of defence: 23.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:15.04.2016
Date of proceeded defence: 23.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Jednotná vizuální identita škol“ se věnuje problematice vizuální prezentace českých základních a středních škol. Teoretická část přibližuje téma jednotné vizuální identity, popisuje její důležité prvky a fáze tvorby. Tento oddíl práce je napsán tak, aby mohl sloužit jako manuál nebo pro správné vytvoření jednotné vizuální identity. Přiblížena je také současná situace škol v této oblasti a její porovnání se zahraničím. Empirická část mapuje existenci jednotné vizuální identity na základních a středních školách v České republice, míru jejího používání, znalost této problematiky a problémy spojené s jejím vytvořením. Výzkumné šetření zahrnuje 7 individuálních hloubkových rozhovorů s vedením základních a středních škol. Na závěr přidáváme návrh na ročníkovou práci studentů v rámci hodin IT.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis „Unified visual identity of schools“ deals with a visual presentation of elementary and secondary schools. Theoretical part explains a subject of the unified visual identity of schools and describes fundamental parts and phases of the creation. This section is written in the way it can serve as a manual for a right creation of the unified visual identity. On top of that, current situation of schools in this regard is thoroughly described and compared with international peers. Empiric part examines the existence of the unified visual identity at elementary and secondary schools in the Czech Republic, the extent of a use, knowledge of this topic and potential problems with its creation. Research investigation includes 7 individual deep-dive with directorate of elementary and secondary schools. In the appendix section, we attach suggested student project that can be done during IT lessons.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html