Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zákon v listech apoštola Pavla
Thesis title in Czech: Zákon v listech apoštola Pavla
Thesis title in English: The Law in the letters of the Apostle Paul
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.06.2015
Date of assignment: 05.06.2015
Confirmed by Study dept. on: 08.06.2015
Date and time of defence: 01.09.2016 09:00
Date of electronic submission:24.05.2016
Date of submission of printed version:11.06.2016
Date of proceeded defence: 01.09.2016
Opponents: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. výběr a analýza textů - rozšíření textové základny oproti bakalářské práci
2. Evaluce výsledků - roztřídění materiálu do různých typů užití pojmu zákon u Palva
3. Srovnání s dobovým židovským pojetím
4. Konfrotnace v rámci NZ
References
biblické slovníky (zejména ke kapitolám 1.1. a 2.1.)
komentáře k jednotlivým biblickým knihám
židovská literatura (Talmud, Knihy tajemství a moudrosti)
další monografická literatura

Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.
BOUMA, D. – HOJDA, J. Pavel z Tarsu: Apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010.
FAUSTI, S. Svoboda Božích dětí. Praha: Paulínky, 2013.
KERTELGE, K. Grundthemen paulinischer Theologie. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1991.
POLA, P. Pojetí svobody v listech apoštola Pavla. (Diplomová práce.) Praha, 2008.
ROSSI DE GASPERIS, F. Pavel z Tarsu: Ježíšovo evangelium. Olomouc: Refugium, 2009.
RYŠKOVÁ, M. Pavel z Tarsu. Praha: Karolinum, 2014.
SCHLIER, H. Grundzüge einer paulinischen Theologie. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1978.
Preliminary scope of work
1. HISTORICKÁ VÝCHODISKA
1.1. Zákon ve starozákonních textech a v židovské tradici
1.2. Listy Korinťanům, Galaťanům a Římanům a jejich historické pozadí
2. ZÁKON V PAVLOVÝCH LISTECH
2.1. Různé významy slova Zákon v Pavlových listech
2.2. Rozbor vybraných úryvků z listů Korinťanům, Galaťanům a Římanům
2.3. Pavlovo pojetí Zákona (syntéza na základě předchozího rozboru)
3. PAVLOVO POJETÍ ZÁKONA V SOUVISLOSTECH
3.1. Shody a odlišnosti Pavlova pojetí a judaismu
3.2. Pavlovo pojetí Zákona ve srovnání s Ježíšovým učením
3.3. List Jakubův a 2. list Petrův a jejich reakce na Pavlův výklad Zákona
Preliminary scope of work in English
1. HISTORICAL CIRCUMSTANDES
1.1 The Law in the Old Testament and in the Jewish tradition
1.2 The Letter to the Corinthians, Galatians and Romans and their historical circumstances
2. THE LAW IN THE LETTERS OF THE APOSTLE PAUL
1.2 Various meanings of the Law in Paul's letters
2.2 Analysis of selected passages from the Letter to the Corinthians, Galatians and Romans
2.3 Paul's conception of the Law (synthesis based on previous analysis)
3. PAUL'S CONCEPT OF LAW IN CONTEXT
1.3 Similarities and differences Paul's conception and Judaism
2.3 Paul's conception of the law compared to Jesus' teaching
3.3 Letter of James and the second letter of Peter and their response to Paul's interpretation of the Law
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html