Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Regionálni identita a symbolické hranice mezi My a Oni.: Případová studie Oseka na základě demolice obce Hrdlovka
Thesis title in Czech: Regionálni identita a symbolické hranice mezi My a Oni.: Případová studie Oseka na základě demolice obce Hrdlovka
Thesis title in English: Regional Identity and Symbolic Borders between "Us and Them": Case Study Hrdlovka's Demolition Effect on Osek
Key words: Hrdlovka, Osek, město, urbanizace, sociologie města, dopady těžby uhlí
English key words: Hrdlovka, Osek, town, village, urbanization, small town sociology, impacts of coal mining
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.06.2015
Date of assignment: 03.06.2015
Date and time of defence: 13.06.2016 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of proceeded defence: 13.06.2016
Reviewers: Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Obec Hrdlovka bylo hornickou obcí, jež ležela pod Krušnými horami. Jelikož se obec nacházela na území, kde se vyskytovalo hnědé uhlí, byla zničena v důsledku stanovení těžebních limitů. Většina obyvatel se přestěhovala do tři kilometry vzdáleného města Osek. Městu Osek stoupl počet obyvatel o dva tisíce (z 3 tis. na 5 tis.). Tato demografická změna si vyžádala proměnu celkovou města. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké jsou sociální dopady na město Osek v důsledku změny demografické struktury tohoto města. Mé hlavní výzkumné otázky jsou: Jak se město Osek v důsledku nárůstu počtu obyvatel změnilo? Jaké byly dřívější vztahy mezi původními obyvateli obce Hrdlovky a města Osek? Jaké jsou nyní vztahy mezi původními obyvateli obce Hrdlovky a města Osek? Nakolik se cítí obyvatelé původní obce Hrdlovky příslušníky města Osek a nakolik obce Hrdlovky? Jak byl řešen přesun obyvatel obce Hrdlovka, a jak by byl přesun obyvatel potencionálně řešen dnes, po roce 1989?
Práce se bude opírat o kvalitativní i kvantitativní výzkum. Konkrétně půjde o: hloubkové rozhovory s 8-10 původními obyvateli obce Hrdlovka a 4-5 obyvateli Oseku, dále se starosty města Osek a města horní Jiřetín,o jehož zbourání se uvažuje a se zástupcem akciové společnosti Severočeské doly. Opírat se budu rovněž o kroniku Obce Hrdlovka. Pravidelná setkání původních obyvatel Hrdlovky využiji pro dotazníkové šetření (cca 100 respondentů).
References
Besser, Terry. Liu, Qiaoming, Amy. Social capital and participation in community improvement activity by elderly residents in small towns and rural communities. Rural Sociology. 68(3), 2003, pp. 343–365
Ferenčuhová, Slavomíra. Galčanová, Lucie. Vacková, Barbora. Třetí město. 2012. Červený Kostelec: Pavel Mervart
Galčanová, Lucie. Kafková, Petrová, Marcela. Sýkorová, Dana. Vidovičová, Lucie. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 2014. Praha: Slon
Gehl, Jan. Města pro lidi. 2012. Partnerství.
Vacková, Barbora. Prostor, moc a utopie - ideální město a jeho společnost. 2010. Mezinárodní politologický ústav.
Preliminary scope of work
Problém, jímž se budu zabývat, je třeba nejprve formulovat v sociologickém (sociologie města, věcném (problematika těžebních limitů) i historickém kontextu(proces demolice obce Hrdlovka, demografické změny města Osek). Na tomto základě připravím scénář hloubkových rozhovorů a jeho analýzu, jež mi bude sloužit jakožto východisko pro formulaci otázek pro dotazníkové šetření. Součástí příloh bude rovněž fotodokumentace města Osek a obce Hrdlovka.
Preliminary scope of work in English
The preliminary structure of the thesis:
1. Sociological and historical context.
The research problem in the context of urban sociology.
The mining limits question.
The Hrdlovka demolition process.
Ddemographic changes in the town Osek and it´s transformation as a by-product of the Hrdlovka demolition.
The Hrdlovka demoliton on the village chronicle pages.
2.The data analysis and findings.
Qualitative data analysis.
Quantitative data analysys.
The essential findings.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html