Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Náhrada nákladů řízení v bagatelních sporech
Thesis title in Czech: Náhrada nákladů řízení v bagatelních sporech
Thesis title in English: Reimbursement of costs of proceedings in petty cases
Key words: náhrada nákladů řízení, bagatelní spory, odměna advokáta
English key words: reimbursement of costs of proceedings, petty cases, advocate fee
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.06.2015
Date of assignment: 01.06.2015
Confirmed by Study dept. on: 02.06.2015
Date and time of defence: 26.04.2016 10:00
Venue of defence: PF UK m. 229
Date of electronic submission:08.06.2015
Date of submission of printed version:01.06.2015
Date of proceeded defence: 26.04.2016
Reviewers: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
  JUDr. Tomáš Pohl
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je poukázat na nárůst počtu bagatelních sporů, analyzovat jeho příčiny, zachytit vývoj relevantní legislativy a judikatury a vypořádat se s některými hlavními právními argumenty vztahujícími se k problematice náhrady nákladů řízení v bagatelních sporech. Důvodem, proč jsem si zvolil dané téma, je především jeho aktuálnost a překotný vývoj v posledních několika letech. Prudký rozmach fenoménu hromadného vymáhání bagatelních pohledávek prostřednictvím tzv. „inkasních společností“ byl příčinou legislativních změn a vedl k převratné judikatuře Ústavního soudu, která vyústila až ve zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.
Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. V úvodu práce zejména uvádím důvody výběru tohoto tématu a definuji druh bagatelních sporů, na které je tato práce orientována.
Ve druhé kapitole pojednávám o institutu náhrady nákladů řízení z obecného pohledu, rozebírám jednotlivé druhy nákladů řízení, základní zásady rozhodování o náhradě nákladů řízení, opravné prostředky a náhradě nákladů vykonávacího řízení.
Ve třetí kapitole popisuji nárůst počtu bagatelních sporů, analyzuji jeho příčiny a chronologicky zachycuji vývoj judikatury a novelizace vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky č. 177/1996 Sb. V poslední podkapitole pak rozvádím recentní legislativní vývoj.
Ve čtvrté kapitole se věnuji dané problematice z pohledu ústavního práva, reaguji na jednotlivé argumenty, které zazněly zejména v judikatuře Ústavního soudu, a rozebírám ty, kterým se dle mého názoru dostalo málo pozornosti, zejména týkající se legitimního očekávání a principu proporcionality.
V páté kapitole se zabývám účelností zastoupení advokátem a nedostatky při způsobu určování náhrady nákladů řízení v bagatelních sporech.
V závěru práce pak na základě předložených argumentů vyslovuji potřebu legislativních změn a zamyšlení se nad celkovou systémovou koncepcí hromadného vymáhání bagatelních pohledávek.
Preliminary scope of work in English
The purpose of my thesis is to point out the increase of the amount of the petty cases, to analyze its reasons, to describe the development of the relevant legislation and case law and to deal with some main legal arguments related to the issue of the reimbursement of the costs of proceedings in petty cases. The reason for my research is mainly its topicality and rapid evolution in a few past years. The boom of the mass claim recovery realized by the specialized „debt companies“ was the reason of the legislative amendments and led to the ground-breaking decisions of the Constitutional Court, which resulted in the repeal of the regulation No. 484/2000 Coll.
The thesis is composed of the introduction, four chapters and conclusion. The introduction is focused on the reasons of my choice of the topic and on the definition of the specific kind of petty cases my thesis is related to.
Chapter Two provides the general overview of the institute of reimbursement of costs of proceeings, examines the varieties of the costs of proceedings, explicates the general principles the reimbursement of costs of proceedings is based on, explores the remedies and deals with the reimbursement of costs of enforcement proceedings.
Chapter Three describes the growing amount of the petty cases, analyzes its reasons and reviews the case law development, regulation No. 484/2000 Coll. and regulation No. 177/1996 Coll. The last subchapter outlines the recent legislative development.
Chapter Four gives the constitutional law overview, discusses the arguments that appeared especially in Constitutional Court case law and surveys the arguments that were omitted, such as legitimate expectation and the proportionality principle.
Chapter Five deals with the topic of the effectiveness of the legal representation and shows the imperfecion of the method the reimbursement of costs of proceedings in petty cases is being determined.
Conclusions are drawn in the last chapter. Based on the introduced facts I suggest that the law amendments are needed and that it is necessary to think about the concept and philosophy of the mass claim recovery.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html