Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza současných forem a metod vzdělávání seniorů v České republice
Thesis title in Czech: Analýza současných forem a metod vzdělávání seniorů v České republice
Thesis title in English: The Analysis of current forms and methods of senior citizens´ education
Key words: celoživotní vzdělávání, senior, vzdělávací instituce, vzdělávání
English key words: lifelong education, senior, educational institutions, education
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.05.2015
Date of assignment: 27.05.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.04.2016
Date and time of defence: 14.06.2016 00:00
Date of electronic submission:08.05.2016
Date of proceeded defence: 14.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce teoreticko-empirického charakteru je věnována aktuální problematice vzdělávání seniorů v kontextu edukačního prostředí České republiky. Teoretická část bude věnovaná vývoji celoživotního vzdělávání v České republice, možnostem a aktuálním trendům ve vzdělávání seniorů a analýze činností vybraných institucí působících v dané oblasti.
Praktická část bude obsahovat empirické šetření realizované pomocí rozhovorů se zaměstnanci sociálních odborů městských částí v Praze, zaměstnanci vzdělávacích institucí a samotnými seniory. Cílem práce je zjistit, zda nabídka institucí, které v současnosti poskytují seniorům příležitosti ke vzdělávání, je vzhledem k jejich potřebám a zájmům dostatečná.
References
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 135 s. ISBN: 978-80-247- 2580-2
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4
KALVACH, Z. Geriartie a gerontologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 861 s. ISBN: 80-247-0548-6
MŰHLPACHR, P. Gerontopedagogika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 s. ISBN: 80-210-3345-2
ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. 1. vydání, Praha: Portál, 2009. 207 s. ISBN: 978-80-7367-551-6
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html